Farligt gods

"Farligt gods" är en benämning på ämnen och produkter som kan skada människor, djur, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under transport.

I Härnösands kommun är E4 och väg 331 primära transportvägar för farligt gods.E4 passerar genom både Härnösands och Älandsbro tätorter.
I dagsläget saknas en lämplig alternativ transportväg av farligt gods.