Bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för att anpassa och komplettera de fasta funktionerna i din permanenta bostad. Fasta funktioner är sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. I beslutet står om du får bidrag eller inte, vilka åtgärder du kommer att få bidrag för och hur stort bidraget är.

Så här ansöker du om bostadsanpassningsbidrag

Här hittar du ansökningsblanketten och vad ansökan ska innehålla.
Instruktioner för hur den ska fyllas i finns i blanketten.

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Det här ska ansökan om bostadsanpassningsbidrag innehålla

Här hittar du ansökningsblanketten och vad ansökan ska innehålla.

Medicinskt intyg
Du ska alltid bifoga ett aktuellt medicinskt intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig person. I intyget ska det framgå att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Fastighetsägarens medgivande
Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste alltid ha ett medgivande av den som äger bostaden eller gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden. Tänk på att det i vissa fall kan vara olika personer. Medgivandet begär du från din hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan fastighetsägare.

Nyttjanderättshavares medgivande
Om någon annan än du helt eller delvis hyr eller äger bostaden (nyttjanderättshavare) du bor i, måste du även ha ett medgivande om att du får utföra anpassningsåtgärderna från den eller de som är nyttjanderättshavare.

Blankett för medgivande från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare medgivande

Anbud, offert eller kostnadsberäkning
Bifoga kopior av dem i din ansökan. Du kan kontakta vilken entreprenör du vill med F-skattsedel. De ska kunna utföra åtgärderna på ett fackmässigt sätt.

Vid större eller avancerade anpassningar behöver du ta in minst tre offerter.

Vid enklare och mindre kostnadskrävande anpassningar behövs som regel ingen offert.

Ritningar över bostaden
Vid omfattande inredningsarbeten, till exempel i kök, kan du behöva bifoga planritningar (en planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera) och uppställningsritningar (en slags ritning som utan krav på större detaljnivå visar vyer eller sektioner av en eller flera inredningsenheter.) Om det är fråga om ändrad planlösning ska du bifoga ritningar över bostaden före respektive efter ändringen

Åtgärdsförslag vid bostadsanpassning
Vid mer omfattande anpassningar kan intyget kompletteras med ett åtgärdsförslag.

Så går det till om du får rätt till bostadsanpassning

Efter att du fått din ansökan om bidrag beviljad är det dags att beställa och genomföra anpassningen. Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig. Lagen är tvingande till din förmån. Det innebär att företag inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen.

Checklista vid genomförande av bostadsanpassning

 • Du beställer anpassningen själv och sluter avtal med en valfri entreprenör med F-skattsedel som kan utföra åtgärden på ett fackmässigt sätt. Begär alltid 30 dagars betaltid på fakturan för att du ska hinna få bidraget innan fakturan förfaller.
 • Om det är en enklare åtgärd och du vill göra jobbet själv kan du bara få bidrag till materialet.
 • Vid större åtgärder tar du själv reda på om bygglov eller anmälan krävs. Om det behövs söker du det själv hos bygglovsavdelningen på Samhällsförvaltningen Härnösand.
 • Du ser till att de anpassningar som görs uppfyller krav på tillgänglighet enligt gällande bygglagstiftning. Entreprenören du anlitar bör ha kunskap om lagen och vi rekommenderar att du alltid frågar om det.
 • När anpassningen är utförd betalar du fakturan till entreprenören med ditt bidrag.
 • Du ansvarar för att kontakta entreprenören för korrigeringar om du inte är nöjd med resultatet.
 • Om du ansökt om bidrag i efterhand och du fått ROT-avdrag på fakturan för anpassningen ansvarar du för att korrigera det med Skatteverket.

Utbetalning av ditt bostadsanpassningsbidrag

Bidraget betalas ut till dig efter att anpassningen är utförd.

 • Skicka in kopia på fakturan till oss tillsammans med blanketten ”Begäran om utbetalning” som följde med ditt beslut. På det viset redovisar du att anpassningen är utförd och att du är nöjd med arbetet.
 • Det är viktigt att du begär 30 dagars betaltid på fakturan när du beställer arbetet och sänder in en kopia till oss snarast.

Ansökan om reparationsbidrag

Överlåta bidraget till ägare av flerbostadshus

 • Anpassningar i gemensamma utrymmen

Om du bor i flerbostadshus kan det ibland behövas bostadsanpassningar i gemensamma utrymmen i anslutning till bostaden. Är du och fastighetsägaren överens om det, kan du överlåta rätten till bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägaren för dessa utrymmen. Du ska i så fall ingå ett skriftligt avtal om det.

Meningen är att ägaren tar på sig ansvaret att se till att de anpassningsåtgärder som du fått bidrag till utförs. Fastighetsägaren får då det bidragsbelopp som du beviljats.

 • Exempel på lösningar

Det kan till exempel gälla bidrag till en ramp utanför entrén där fastighetsägaren i stället väljer att tillgodose dina behov genom markarbete och permanenta lösningar som till exempel betong, asfalt eller annat material. Fastighetsägaren kan då använda bidraget som delfinansiering. Fastighetsägaren blir ägare till anpassningen efter att ha övertagit rätten till bidraget.

 • Så betalas bidraget ut till fastighetsägaren

Bidraget till fastighetsägaren betalas ut efter att anpassningen är genomförd och det är visat att anpassningen uppfyller de behov som du beviljats bostadsanpassningsbidrag för. Fastighetsägaren måste redovisa kostnaden till oss och skicka in en skriftlig kopia på avtalet som ligger till grund för övertagandet av bidraget.

Reparationsbidrag

Bidrag kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigande.

Du kan ansöka om bidrag för reparation av teknisk anordning eller inredning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om det utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen. Det gäller för till exempel hissar, dörrautomatik. Det gäller dock inte om ägaren av ditt flerbostadshus övertagit rätten till ditt bidrag. Läs mer om det under rubriken Överlåta bidraget till ägare av flerbostadshus.

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. I beslutet står om du får bidrag eller inte, vilka åtgärder du kommer att få bidrag för och hur stort bidraget är.

Här hittar du ansökningsblankett och vad ansökan ska innehålla

Instruktioner för hur den ska fyllas i finns i blanketten.

Blankett för ansökan om reparationsbidrag.

Bifoga även en kopia på fakturan från den entreprenör som utfört åtgärden du söker bidrag för.

Då kan du ansöka om bidrag för annat underhåll

Du kan ansöka om bidrag för besiktning och annat underhåll än reparation, till exempel service, för anordning eller inredning av tekniskt slag som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Återställningsbidrag

Du som äger bostadshus med hyreslägenheter kan ansöka om återställningsbidrag för att återställa tidigare anpassningsåtgärder som utförts med stöd av bostadanpassningsbidraget.

Återställningsbidrag kan även lämnas till bostadsrättsföreningar för att återställa anpassningar av gemensamma utrymmen i anslutning till fastigheten.

Här hittar du sidan som beskriver hur du ansöker om bostadsanpassningsbidrag och de blanketter du behöver.

Så här ansöker du om återställningsbidrag

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. I beslutet står om du får bidrag eller inte, vilka åtgärder du kommer att få bidrag för och hur stort bidraget är.

Instruktioner för hur den ska fyllas i finns i blanketten.

Blankett för återställningsbidrag.

Det här ska ansökan om återställningsbidrag innehålla

Offert eller kostnadsberäkning på återställningen. Ritningar om det är en större återställning som bidrag söks för.

Om du flyttar

Det är viktigt att du väljer ny bostad med omsorg. Det finns begränsningar på vad du kan få bidrag till om du valt en bostad som är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning.