Namnsättning

Namnsättning av gator, allmänna platser och allmänna byggnader är sedan gammalt en kommunal arbetsuppgift.
Inriktningen i detta arbete är att tillämpa god ortnamnssed och bidra till att namnsättningen både tar vara på stadens historia samt speglar dagens verklighet.
Det är numera vanligast att välja ett tema som vi följer inom varje område.

Gatunamnsskyltar

Inom tätbebyggt område där kommunen är väghållare ansvarar kommunen för att sätta upp vita skyltar med gatornas namn.  Skyltarna gör att det blir lättare att hitta till olika adresser.

På landsbygden är det du som fastighetsägare som sätter upp och bekostar adresskyltar. Du kan få hjälp med beställningen av skyltar från kommunens gatuentreprenör.
Adresskyltar är att betrakta som vägmärken och man behöver därför inte bygglov för att sätta upp en sådan skylt.

 Har du frågor angående inköp av skylt, kontakta Svevialänk till annan webbplats

Namnen skyddade i lagen

Paragrafen om ortnamn i Lagen om kulturminnen innebär att "god ortnamnssed" ska iakttas vid statlig och kommunal ortnamnsverksamhet. Detta betyder bland annat att man inte får ändra hävdvunna ortnamn utan starka skäl och att använda memorialnamn restriktivt.
Personer eller grupper ska haft en stor och betydande påverkan för staden för att kunna bli aktuella för namngivning.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder såsom lägenhetsnummer, antal rum, area och kökstyp.

Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägaren ska på eget initiativ vända sig till kommunen för att lämna uppgifter om ändringar eller kompletteringar i lägenhetsnumreringen.
Du som fastighetsägare är också skyldig att informera hyresgästerna om deras lägenhetsnummer, samt anslå numreringen på en väl synlig plats i byggnaden.

Kommunens ansvar
Kommunen ajourhåller registret genom att göra ändringar och kompletteringar, besluta om lägenhetsnummer samt tillhandahålla nya adresser om så behövs.

Skatteverkets ansvar
Skatteverket ansvarar för att folkbokföra alla på lägenhet.

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckning, som ofta också kallas för lägenhetsregister.

Läs mer om lägenhetsregistret hos Lantmäterietlänk till annan webbplats

Läs mer om folkbokföring hos Skatteverketlänk till annan webbplats