Trafiksäkerhet

Nybrogatan i Härnösand.

Härnösands kommun arbetar på olika sätt med att förbättra trafiksäkerheten. Det handlar om att utforma stadens gator och miljöer så säkert som möjligt. Vi bygger till exempel säkra gång- och cykelpassager och vi prioriterar cykel- och gångtrafik vid nybyggnation.

Även du som fastighetsägare bidrar till ökad trafiksäkerhet, bland annat genom att se över växtligheten så att sikten är god längs gatan.

Träd och häckar

För att få säker trafik på bostadsgator är det viktigt att häckar, träd och annan växtlighet är ordentligt klippta och inte utgör en trafikfara.

Härnösands kommun använder Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer för hur växtligheten ska skötas för en trafiksäker miljö.
Enligt riktlinjerna måste du som äger en tomt se till att dina växter mot gatan inte skymmer sikten eller gör det svårt för trafikanter att ta sig förbi.

Riktlinjer för hur du ska hantera växter kan du läsa här nedan eller i broschyren Klipp häcken.

Här hittar du broschyren Klipp häcken.PDF (pdf, 1.3 MB)

Hörntomt

Om din tomt ligger intill en gata, även om det är en trottoar emellan, får dina växter inte vara högre än 80 centimeter på en sträcka minst 10 meter åt vardera hållet. Är det en cykelväg är kravet fem meter åt vardera håll.

Utfart

Vid din utfart ska sikten vara fri minst 2,5 meter från gata, trottoar eller gång- och cykelväg. Se till att växterna inte är högre än 80 centimeter. Tänk på att staket, plank eller murar också kan skymma sikten.

Växtlighet från din tomt får inte breda ut sig över trottoaren eller körbanan. Se även till att växtligheten inte skymmer skyltar, vägmärken eller gatubelysningen. Om buskar eller träd sträcker sig ut över gatan eller gångbanan ska det finnas fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden ska vara:

Över gångbana - minst 2,5 meter.

Över cykelbana - minst 3,2 meter.

Över körbana - minst 4,6 meter.

Intill gata och gångbana

Du behöver inget bygglov för att plantera en häck eller ett träd. Innan du planterar bör du dock tänka på hur det kommer att se ut när häcken/trädet vuxit klart. Växter breder ut sig olika mycket, så fundera på vilken sort som passar bäst till platsen och se till att plantera den tillräckligt långt från gatan.

Stora buskar och träd bör planteras minst två meter innanför tomtgränsen och häck- och buskplantor minst 60 centimeter innanför
tomtgränsen.

Att tänka på när du planterar

Enligt Plan- och bygglagen måste du hålla din tomt i vårdat skick och se till att dina träd och växter inte är ett hinder eller säkerhetsrisk för trafiken. Om någon råkar ut för en olycka på grund av att du inte klippt din trädgårdshäck, kan du som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig.
Plan- och bygglagen kapitel åtta, paragraf 15länk till annan webbplats

Vad händer om jag inte klipper häcken?

Om vi får in en anmälan om växterna på din tomt skickar vi ett brev till dig där vi uppmanar dig att klippa ned dem. Du får också en broschyr med riktlinjer för hur du ska klippa dina häckar, buskar och träd. Händer ingenting kan kommunen klippa växterna på fastighetsägarens bekostnad.

Farthinder - Blomlådor

Om du vill sänka hastigheten i ditt bostadsområde genom att placera ut blomlådor behöver du ansöka om tillstånd från kommunen. Du måste söka nytt tillstånd varje år.

Du söker tillstånd via en e-tjänst. Innan du påbörjar din ansökan, läs först igenom villkoren nedan för att försäkra dig om att just din gata uppfyller kraven. Tillståndet är kostnadsfritt.

Vilka gator kan få tillstånd?

 • Blomlådor får endast sättas ut inom tättbebyggt område.
 • Blomlådor ska placeras ut med minst 50 meter fri sikt och minst
  20 meter från korsning eller kurva.
 • Blomlådor tillåts på gator med gällande hastighet 30 km/h samt
  50 km/h.

Så går det till

 • Det är du som bekostar, bygger och ansvarar för blomlådorna eller flyttbara gupp, inklusive blommor och jord.
 • Du måste sluta ett avtal med kommunen för att få placera ut något på en kommunal gata.
 • Du måste ansöka om tillstånd, varje år, för att få placera ut farthindren.
 • Farthinder tillåts inte på gator inom huvudvägnätet eller där det går bussar i linjetrafik.

Villkor och regler för blomlådor som farthinder

Blomlådornas utformning och placering

Du ansvarar själv för material och byggandet av blomlådorna. Blomlådorna ska ha reflexer på alla sidor. Du ska inte sätta upp några varningsmärken, det räcker med reflexerna. Reflexerna hämtar du hos kommunens gatuentreprenör.

Hur du ska utforma och var du ska placera blomlådorna hittar du nedan.

Material till blomlådan
Ben: fyra st 75x75 mm - längd 500 mm
Sarg: 22x100 mm, 12 stycken - längd 1000 mm
Täckribba: 22x45 mm, fyra stycken - längd cirka 1045 mm + fyra kortare bitar cirka 220 mm
Bottenstöd: 38 x 100 mm, tre stycken - längd cirka 960 mm
Botten: nio mm plywood

Det ska vara minst två stycken blomlådor per grupp.
Det ska vara fri sikt i minst 50 meter och minst 20 m från en korsning.

Gör så här:
1. Mät körbanans bredd.
2. Avståndet är baserade på körbansbredden och finns angivna i tabellen nedan.

Avståndstabell vid utplacering av blomlådor

Körbanans bredd (meter)

A1 (meter)

A2 (meter)

5

0,75

10

5,5

1

8,7

6

1,25

7,6

6,5

1,5

6,7

7

1,75

6

7,5

2

5,7

8

2,25

5,4

8,5

2,5

5,25

9

2,75

5

Allmänna villkor och regler för blomlådor

 • Blomlådor får bara sättas ut på gator inom tättbebyggt område.
 • Blomkrukor i blomlådorna är inte tillåtet. (lerkrukor/plast)
 • Det ska alltid finnas blommor planterade i lådorna då de är utställda. De får inte vara fyllda med annat än jord och blommor (inte stenar, bildäck, med mera). (Fyllda ut till kanter?)
 • Det ska vara fri sikt i minst 50 meter och det är bara tillåtet att placera blomlådor på gator där högsta tillåtna hastighet är 50 km/h eller lägre.
 • Blomlådor ska alltid placeras i par minst 20 meter från en korsning och minst 50 meter fri sikt.
 • Gatan där du sätter ut blomlådor måste ha utfarter från fastigheterna.
 • Alla ägare till de fastigheter som direkt berörs ska vara positiva till att blomlådor ställs ut.
 • Du som är ansvarig person för blomlådorna ska själv bo på gatan. Ansvarig person ska också vara tillgänglig under semestertid.
 • Lådorna ska inte göra gatan till en lekplats och är inte en åtgärd för att barnen ska kunna leka på gatan.
 • Blomlådorna får placeras ut efter att sanden på gatorna tagits bort, men tidigast den första maj, och de ska vara borttagna senast den 15 oktober.
 • Lådorna ska vara utformade enligt ritning från Samhällsförvaltningen och hållas i prydligt skick.
 • Du ansvarar för att farthindren är placerade enligt riktlinjerna och att de inte flyttas runt på gatan.
 • Du ska flytta undan farthindren om kommunen av något skäl behöver utföra arbeten på gatan.
 • Samhällsförvaltningen kan upphäva avtalet och ta bort farthindren om inte villkoren följs. Även du kan upphäva avtalet och ta bort blomlådorna när som helst under avtalstiden.
 • Samhällsförvaltningen handlägger och reglerar eventuella ersättningsanspråk från trafikanter som fått skador av blomlådorna.
 • Vid eventuella skador på farthinder kan den sökande inte kräva någon ersättning av kommunen

Trafiksäkerhet i praktiken

Nollvisionen

Nollvisionen är grunden för allt trafiksäkerhetsarbetei Sverige. Visionen är bilden av en önskad framtid där ingen dödas eller skadas svårt i vägtrafiken men eftersom människor ibland gör misstag, går det inte att helt förhindra trafikolyckor. Däremot kan följderna av olyckor mildras genom att vägar och fordon blir säkrare. Risken för olyckor minskar om allatrafikanter får ökad insikt om hur viktigt det är med ett säkert beteende i trafiken. För att det ska bli verklighet måste alla hjälpas åt.

Trafiksäkerhet vid skolor

Härnösands kommun förbättrar kontinuerligt säkerheten kring skolor, bland annat genom att bygga om gator. Vilken insats vi väljer beror på situationen och omgivningen vid varje enskild skola.

Vi uppmuntrar också föräldrar att gå eller cykla med sina barn i stället för att skjutsa med bil. Det minskar biltrafiken kring skolorna, bidrar till att barnen lär sig att vistas i trafiken och ger en aktiv vardag med frisk luft och motion.

Ett annat tips är att dela på hämtning och lämning med andra familjer, till exempel genom en ”vandrande eller cyklande skolbuss”.länk till annan webbplats

Bli tryggare i trafiken

Med rätt utrustning och koll på trafikreglerna blir du och dina barn tryggare i trafiken. Trafikverket tipsar om utrustning för att gå och cykla tryggt och säkert.
På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa om vilka regler som gäller för gående och cyklister.

Lokala trafikföreskrifter

Utöver de trafikregler som finns i lagstiftningen finns även möjlighet att besluta om lokala bestämmelser, så kallade lokala trafikföreskrifter. I Härnösand finns cirka 200 permanenta lokala trafikföreskrifter.

Härnösands lokala trafikföreskrifter hittar du i den gemensamma databasen Svensk trafikföreskriftsamling, STFS.länk till annan webbplats

Förutom kommunen finns det tre andra myndigheter som kan besluta om lokala trafikföreskrifter som gäller i Härnösands kommun.

 • Länsstyrelsen som beslutar om vägar utanför tättbebyggt område och våra riksvägar.
 • Trafikverket som beslutar om högsta hastigheter på riksvägar och länsvägar.
 • Polismyndigheten vid akuta händelser då beslut inte kan inväntas.

Trafik- och färdregler som gäller i hela Sverige hittar du på
Transportstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats