Adjunkten 1

Ett planärende har blivit uppstartat för att ändra användningen från Allmänt ändamål till en bredare bestämmelse.

Syftet med detaljplanearbetet är att ändra detaljplanen från användningen Allmänt ändamål till en bredare bestämmelse. Planområdet är beläget i centrala Härnösand.

I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2011 och aktualitetsförklarad i april 2016, redovisas området som tätortsbebyggelse. Planförslaget bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner.

Har du frågor om planarbetet?

Kontakta:

Sara Eby Palm
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 85 76
E-post: planarenden@harnosand.se