Antagen - Detaljplan för Torsvik 1 och 6

Kommunfullmäktige har i § 141 2019-11-25 fattat beslut om att anta detaljplanen. Detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Beslutet kungjordes 2019-11-29. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder (BC1), Bostäder. Lokaler för butiker, restaurang och kontor får finnas i bottenvåningen, vård (D1 Ej fängelse eller sjukhus), centrumändamål (C) och skola (S) inom planområdet på Torsvik. Avsikten är att upprätta en flexibel detaljplan för markens användning och byggnaders placering.

Byggnader mot Nybrogatan ska ha en tydlig stadsmässig karaktär och ska passa väl in i stadsbilden som helhet. God ljudmiljö ska uppnås.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 9.7 MB 2019-09-16 11.37
Plankarta.pdf 521.7 kB 2019-09-16 11.37
Bilaga 1. Provtagningspunkter.pdf 191.8 kB 2019-06-28 16.09
Bilaga 2. Fältprotokoll.pdf 2.9 MB 2019-07-01 10.43
Bilaga 3. Jord sammanställning.pdf 45.7 kB 2019-06-28 16.09
Bilaga 4. Grundvatten sammanställning.pdf 93.6 kB 2019-06-28 16.09
Bilaga 5. Laboratorieprotokoll.pdf 8.8 MB 2019-07-01 10.43
Sändlista.pdf 295 kB 2019-07-01 10.45
Behovsbedömning.pdf 611 kB 2019-07-01 10.42
Provtagningsplan.pdf 518.6 kB 2019-06-28 16.12
PM Geoteknik.pdf 683.6 kB 2019-06-28 16.09
PM Genomförda miljötekniska undersökningar.pdf 807 kB 2019-07-01 10.56
Dagvattenutredning Torsvik 1 och Torsvik 6.pdf 1.8 MB 2019-07-01 10.56
Utredning Torsvik 6 - Flytt av pumpstation.pdf 2 MB 2019-07-01 12.56
Markteknisk undersökningsrapport.pdf 7.6 MB 2019-07-01 12.58
Miljöteknisk markundersökning.pdf 883.1 kB 2019-06-28 16.09
Bullerutredning.pdf 435.8 kB 2019-06-28 16.09
Vyer - Torsvik.pdf 416 kB 2019-07-01 13.01
Solstudie - Torsvik.pdf 300.8 kB 2019-07-01 13.03
Samrådsredogörelse.pdf 538.5 kB 2019-09-16 11.37
Granskningsutlåtande.pdf 551.3 kB 2019-09-16 11.37

Vill du ha handlingarna skickade till dig, eller har du frågor?

Kontakta:

Linda Johansson
Detaljplanehandläggare
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se