Beslut om ändring - Detaljplan för upphävande av tomtindelningar

Exempelbild på en planändring där en tomtindelning togs bort

Beslutet att genom ändring ta bort tomtindelningsbestämmelser togs i Samhällsnämnden den 18 mars 2021 § 36

Syftet med detaljplaneförslaget är att upphäva samtliga tomtindelningar inom Härnösands kommun. Tomtindelningar är en tidigare använd administrativ bestämmelse som kan finnas inom detaljplanelagda områden. Att ta bort tomtindelningar innebär ingen ändring av vare sig fastighetsgränser, kvartersnamn eller fastighetsbeteckningar. Inte heller taxeringsuppgifter eller villkor för tomträtter påverkas. Upphävandet innebär ingen ändring av övriga detaljplanebestämmelser.

Huvuddraget är att underlätta för enskilda fastighetsägare samt att effektivisera handläggningen av plan- och bygglovsärenden.

Planförslaget hanteras med ett förenklat förfarande som består av samråd, samrådsredogörelse, beslut om ändring och laga kraft. På Boverketlänk till annan webbplats kan du läsa mer om förfarandet.

Planhandlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)
KartillustrationerPDF (pdf, 6.3 MB)
MiljöundersökningPDF (pdf, 191.7 kB)

Beslut om ändring och laga kraft

Beslutet att genom ändring ta bort tomtindelningsbestämmelser togs i Samhällsnämnden den 18 mars 2021 § 36. Processen är densamma som vid antagande av detaljplan.


Beslutet får laga kraft tidigast tre veckor efter att det har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet. Beslutet att genom ändring ta bort bestämmelser får ingen genomförandetid utan gäller från den dag då det får laga kraft.

Har du frågor om detaljplaneförslaget?

Kontakta:

Hanna Krämmer
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se