Detaljplan för Torsvik 1 och 6

Samhällsnämnden har i § 140 2019-09-19 fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av Torsvik 1 och Torsvik 6. Ärendet kommer att tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder (BC1), Bostäder. Lokaler för butiker, restaurang och kontor får finnas i bottenvåningen, vård (D1 Ej fängelse eller sjukhus), centrumändamål (C) och skola (S) inom planområdet på Torsvik. Avsikten är att upprätta en flexibel detaljplan för markens användning och byggnaders placering.

Byggnader mot Nybrogatan ska ha en tydlig stadsmässig karaktär och ska passa väl in i stadsbilden som helhet. God ljudmiljö ska uppnås.

Efter granskning har kommunen upprättat ett granskningsutlåtande. I utlåtandet framgår vilka synpunkter som lämnats under detaljplanens granskningstid samt samhällsförvaltningens bemötande. De förändringar som synpunkterna har medfört framgår också.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 9.7 MB 2019-09-16 11.37
Plankarta.pdf 521.7 kB 2019-09-16 11.37
Bilaga 1. Provtagningspunkter.pdf 191.8 kB 2019-06-28 16.09
Bilaga 2. Fältprotokoll.pdf 2.9 MB 2019-07-01 10.43
Bilaga 3. Jord sammanställning.pdf 45.7 kB 2019-06-28 16.09
Bilaga 4. Grundvatten sammanställning.pdf 93.6 kB 2019-06-28 16.09
Bilaga 5. Laboratorieprotokoll.pdf 8.8 MB 2019-07-01 10.43
Sändlista.pdf 295 kB 2019-07-01 10.45
Behovsbedömning.pdf 611 kB 2019-07-01 10.42
Provtagningsplan.pdf 518.6 kB 2019-06-28 16.12
PM Geoteknik.pdf 683.6 kB 2019-06-28 16.09
PM Genomförda miljötekniska undersökningar.pdf 807 kB 2019-07-01 10.56
Dagvattenutredning Torsvik 1 och Torsvik 6.pdf 1.8 MB 2019-07-01 10.56
Utredning Torsvik 6 - Flytt av pumpstation.pdf 2 MB 2019-07-01 12.56
Markteknisk undersökningsrapport.pdf 7.6 MB 2019-07-01 12.58
Miljöteknisk markundersökning.pdf 883.1 kB 2019-06-28 16.09
Bullerutredning.pdf 435.8 kB 2019-06-28 16.09
Vyer - Torsvik.pdf 416 kB 2019-07-01 13.01
Solstudie - Torsvik.pdf 300.8 kB 2019-07-01 13.03
Samrådsredogörelse.pdf 538.5 kB 2019-09-16 11.37
Granskningsutlåtande.pdf 551.3 kB 2019-09-16 11.37

Vill du ha handlingarna skickade till dig, eller har du frågor?

Kontakta:

Linda Johansson
Detaljplanehandläggare
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se