Inför antagande- Detaljplan för upphävande av tomtindelningar

Exempelbild på en planändring där en tomtindelning togs bort

Planförslaget har varit utsänt på samråd från 25 juni till 24 augusti. Tiden för att lämna synpunkter har passerat och nu pågår arbete med att ta fram en samrådsredogörelse.

Syftet med detaljplaneförslaget är att upphäva alla tomtindelningar inom Härnösands kommun. Tomtindelningar är en tidigare använd administrativ bestämmelse som kan finnas inom detaljplanelagda områden. Att ta bort tomtindelningar innebär ingen ändring av vare sig fastighetsgränser, kvartersnamn eller fastighetsbeteckningar. Inte heller taxeringsuppgifter eller villkor för tomträtter påverkas. Upphävandet innebär ingen ändring av övriga detaljplanebestämmelser.

Huvuddraget är att underlätta för enskilda fastighetsägare samt att effektivisera handläggningen av plan- och bygglovsärenden.

Planförslaget omfattar delar av centrala Härnösand och en mindre del av Älandsbro. Områden som inte är detaljplanelagda berörs inte av planens genomförande.

Planförslaget hanteras med ett förenklat förfarande som består av samråd, samrådsredogörelse, beslut om ändring och laga kraft. På Boverketlänk till annan webbplats kan du läsa mer om förfarandet.

Handlingarna har funnits publicerade på hemsidan samt på utställningsytan på Sambiblioteket (plan 1) Universitetsbacken 3, Härnösand, från 25 juni till 24 augusti 2020. Observera att tiden för samråd har passerat.

Synpunkter

Har du lämnat synpunkter på planförslaget har dessa diarieförts och kommer användas framöver i planarbetet.

Har du frågor om planförslaget?

Kontakta:

Hanna Krämmer
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se