Inför granskning-Detaljplan för Yrkesskolan 4

Flygfoto över aktuellt planområde

Utgångsläge

Gällande detaljplan för planområdet anger Allmänt ändamål för Yrkesskolan 4, vilket innebär verksamheter i offentlig sektor. När planen gjordes var Yrkesskolan 4 avsedd för skolverksamhet. Delen av Ön 2:52 har användningen Park. På planområdet finns en kontorsbyggnad med bland annat kontorsverksamhet, förskola och gym. Byggnaden kunde uppföras med dispens från detaljplanen på 1980-talet, men reglerna har ändrats sedan dess. I och med etablering av gym på området 2020 behövdes en ny detaljplan, och därför har den här planprocessen startats upp.

Planförslaget

Förslaget till detaljplan tillåter användningarna Skola och Centrumverksamhet på fastigheten Yrkesskolan 4. Det senare är en bred användning där både kontor och träningslokal ingår. Nordvästra infarten planläggs som kvartersmark, medan resten av Ön 2:52 inom planområdet fortsätter ha användningen Park. Byggrätten regleras till samma dimensioner som den befintliga kontorsbyggnaden och skärmtaket vid cykelparkeringen.

Den växtbeklädda delen av friytan söder om byggnaden får egenskapsbestämmelser som är avsedda att skydda dess gröna kvaliteter: ingen bebyggelse tillåts på ytan, den får inte användas som parkering, och de två träddungarna som finns på grönytan ska bevaras till sin karaktär.

Inför granskning

Samrådstiden har passerat och möjligheten att lämna synpunkter är förbi. Nu pågår arbete med att gå igenom yttrandena och se över detaljplaneförslaget inför granskningen. Du har även möjlighet att lämna in synpunkter under granskningstillfället.

Under samrådstiden, 28:e janurari till 19:e februari 2021, fanns handlingarna publicerade på denna sida samt uppsatta vid kommunens servicecenter på Sambibliotekets entréplan.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Sara Eby Palm
Detaljplanehandläggare
Telefon: 0611-34 85 76
E-post: planarenden@harnosand.se