Pågående - Detaljplan för upphävande av tomtindelningar

Syftet med planen är att upphäva gamla planbestämmelser, kallade tomtindelningar, inom Härnösands kommun.

Syftet med detaljplaneförslaget är att upphäva samtliga tomtindelningar inom Härnösands kommun. Tomtindelningar är en tidigare använd administrativ bestämmelse som kan finnas inom detaljplanelagda områden. Att ta bort tomtindelningar får ingen konsekvens för fastighetsägare eller för den ursprungliga planen utan enbart en administrativ verkan.

Planförslaget omfattar delar av centrala Härnösand och en mindre del av Älandsbro. Områden som inte är detaljplanelagda berörs inte av planens genomförande.

Planändringen innebär ingen ändring av vare sig fastighetsgränser, kvartersnamn eller fastighetsbeteckningar. Inte heller taxeringsuppgifter eller villkor för tomträtter påverkas. Upphävandet innebär ingen ändring av övriga detaljplanebestämmelser. Användningen av marken och byggrätter regleras även fortsättningsvis genom gällande detaljplaner.

Planhandlingar

Samråd förväntas ske under sommaren 2020, då kommer planhandlingarna finnas här att ta del av!

Vill du ha handlingarna skickade till dig, eller har du frågor?

Kontakta:

Hanna Krämmer
Detaljplanehandläggare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se