Pågående- Detaljplan för industri i Västra Saltvik

Ungefärlig detaljplaneområdesgräns markerat i blått på en satellitkarta

Ungefärligt detaljplaneområde för Västra Saltvik etapp 2

Just nu pågår ett detaljplanearbete för att utreda förutsättningarna för industrietableringar i västra Saltvik. Detaljplaneprocessen är i tidigt skede och arbetet pågår med att utreda platsens förutsättningar och lämplighet för att etablera industri på.

Planområdet är beläget väster E4an ungefär 5 kilometer från centrum i Härnösand. Detaljplanearbetet är den andra etappen för att möjliggöra för industrietableringar i Västra Saltvik.

I gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 2011, aktualitetsförklarad våren 2016, pekas området ut som utvecklingsområde för industri och infrastruktur.

Området utgörs idag av orörd naturmark och hänsyn ska tas till det rörliga friluftssystemet och kringliggande bostadsbebyggelse.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Hanna Krämmer
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se