Pågående- Detaljplan för Svanen 1

Planområdet markerat i blått på en satellitbild

Detaljplaneområde för Svanen 1

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse väster om Nattviken och E4an.

Arbete pågår med att utreda, planera och se över vilka förutsättningar som finns på marken för att bygga på. Bebyggelsens höjd, placering och volym är inte beslutat än men bebyggelsen ska ha en stadsmässig karaktär och passa in i stadsbilden i sin helhet. God ljudmiljö ska uppnås för nya bostäder.

Planområdet är beläget centralt i staden. På gångavstånd ligger Härnösand central. Området som planen omfattar är delar av den gräsyta som finns mellan Tulegatan och E4an ner mot Nattviken.

I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2011 och aktualitetsförklarad i april 2016, redovisas området som tätortsbebyggelse. Planförslaget bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner.

Planhandlingar

Tidpunkt för samråd är inte beslutat än, men så fort samrådshandlingarna är färdiga kommer planhandlingarna finnas här att ta del av!

Vill du ha handlingarna skickade till dig, eller har du frågor?

Kontakta:

Sara Eby Palm
Detaljplanehandläggare
Telefon: 0611-34 85 76
E-post: planarenden@harnosand.se