Pågående- Detaljplan för Yrkesskolan 4

Karta över planförslagets lokalisering intill Willys

Just nu pågår ett detaljplanearbete för att ändra användningen av en äldre detaljplan från Allmänt ändamål till centrumändamål. Detaljplaneprocessen är i tidigt skede och arbetet pågår med att utforma ett planförslag.

Planområdet är beläget ungefär 1 kilometer öster om centrala Härnösand och i dagsläget finns en förskola och flera verksamheter i fastigheten.

I gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 2011, aktualitetsförklarad våren 2016, pekas området ut som tätortsbebyggelse.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Sara Eby Palm
Detaljplanehandläggare
Telefon: 0611-34 85 76
E-post: planarenden@harnosand.se