Sälstens udde, Motorn 1

Översiktsbild på planområdet vid Sälstens udde markerat på ett ortofoto

En detaljplaneprocess är uppstartad för att utreda möjligheterna att bygga bostäder på Sälstens udde.

Detaljplanen gäller fastigheten Motorn 1 och just nu pågår arbete med att utreda bebyggelsestruktur, grönytor, vägar och dagvattenfrågor.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se