Sälstens udde, Motorn 1

Bild tagen från gatan ner över Sälsten och tilltänkt planomårde. Visar hav och buskage

En detaljplaneprocess är uppstartad för att utreda möjligheterna att bygga bostäder på Sälstens udde.

Detaljplanen gäller fastigheten del av Motorn 1 och just nu pågår arbete med att arbeta fram ett planförslag där bland annat bebyggelsestruktur, grönytor, vägar och dagvattenfrågor behandlas.

Preliminärt datum för att sända ut planförslaget på samråd är under hösten 2021. I olika informationskanaler så har det skrivits att planförslaget är ute på samråd vilket inte är sant. Inget beslutat datum finns ännu för när planen kommer att ställas ut men så snart det finns ett planförslag så finns det tillgängligt på denna sida samt på Sambibliotekets entréplan. Under samrådstiden finns möjlighet att lämna synpunkter och få ställa frågor. Även grannar och andra berörda kommer få information hem till sig om planens syfte och huvuddrag.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se