Saltvik 2:35

Översiktskarta över planområdet över fastigheten Saltvik 2:35 inritad i röd markering

Ett förslag till detaljplan har upprättats för att pröva förutsättningarna för ett vård- och omsorgsboende på del av fastigheten Saltvik 2:35.

Planförslaget

Planområdet är beläget ca 5 kilometer norr om centrala Härnösand och Härnösands kommun är markägare.

Förslag till detaljplan möjliggör byggnation av vård- och omsorgsboende inom del av fastigheten Saltvik 2:35. Planförslaget medger en viss byggrätt och högsta nockhöjden för byggnaden har reglerats. En ny in- och utfart till området tillskapas från befintlig väg, Saltviksvägen, och parkering ska ske på den egna fastigheten. Intill befintliga vattendrag som finns inom området och mot Älandsfjärden ska en skyddszon med naturmark och prickad mark tillskapas och där tillåts ingen byggnation. Strandskyddet är med planförslaget upphävt inom kvartersmark.

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2011 och aktualitetsförklarad april 2016, redovisas området som Bebyggelse- och rekreation. Kategorin beskrivs som markanvändning som huvudsakligen består av fritidsboenden och där omkringliggande områden är värdefulla för det rörliga friluftslivet. Det är vanligt med detaljplaner i kategorin och vid nyexploatering ska upprättande av detaljplan övervägas. Bebyggelsemiljön ska inte försämras vid ny-, om- eller tillbyggnader, skriver översiktsplanen.

Förvaltningen bedömer att planförslaget ryms inom översiktsplanen.

Granskningstid

Under granskningstiden 15 september till 6 oktober 2021 finns handlingarna på kommunens hemsida, www.harnosand.se/planfragor samt på Sambibliotekets entréplan.

Har ni synpunkter på planförslaget så lämna dem senast den 6 oktober 2021 till Härnösands kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 Härnösand eller till planarenden@harnosand.se

Detaljplanen hanteras med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Efter samrådstiden har synpunkterna sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar, därmed kan andra begära ut era yttranden. Alla yttranden som inkommer under planprocessen kommer även att sammanställas och kommer tidvis finnas publicerade på Härnösands hemsida och även tillgängliga på Sambiblioteket.

Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), läs mer på https://www.harnosand.se/gdpr

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på
planavdelningen.

Har du frågor om detaljplaneförslaget?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se