Saltvik 2:35

Översiktskarta över planområdet över fastigheten Saltvik 2:35 inritad i röd markering

Ett planärende har blivit uppstartat för att pröva förutsättningarna för att skapa en detaljplan för vård- och omsorg.

Mer om arbetet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för vård- och omsorg, i ett avskilt läge, med hänsyn tagen till rekreation och befintlig bebyggelsemiljö. Hänsyn ska tas till omkringliggande bostäder och naturmark bevaras för att skärma av befintlig och eventuellt tillkommande bebyggelse från varandra. Samhällsnämnden beslutade i § 143 2020-11-19 att planarbetet kan påbörjas.

Planområdet är beläget drygt 5 km norr om centrala Härnösand och platsen är idag naturmark. Planområdet omfattar ungefär 6 hektar och Härnösands kommun är markägare. Planområdet omfattas inte av något riksintresse. Stora delar av planområdet omfattas av generellt strandskydd om 100 meter.

I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2011 och aktualitetsförklarad april 2016, redovisas området som Bebyggelse och rekreation. Kategorin beskrivs som markanvändning som huvudsakligen består av fritidsboenden och där omkringliggande områden är värdefulla för det rörliga friluftslivet. Det är vanligt med detaljplaner i kategorin och vid nyexploatering ska upprättande av detaljplan övervägas. Bebyggelsemiljön ska inte försämras vid ny-, om- eller tillbyggnader, skriver översiktsplanen.

Förvaltningen bedömer att planförslaget ryms inom översiktsplanen.

Detaljplanen förväntas hanteras med standardförfarandelänk till annan webbplats och är under utredning. Det finns alltså inget färdigt förslag att ta del av och lämna synpunkter på. När det finns ett planförslag att ta ställning till kommer planförslaget publiceras här på hemsidan samt finnas uppsatt i sambibliotekets entré.

Har du frågor om planarbetet?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se

Sara Eby Palm
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 85 76
E-post: planarenden@harnosand.se