Samråd- Detaljplan för Svanen 1

Planområdet markerat i blått på en satellitbild

Detaljplaneområde för Svanen 1

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för Svanen 1, som ligger i Gådeåstaden intill E4:an. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus, med hänsyn till platsens förutsättningar och framträdande läge i stadsbilden. I kommunens översiktsplan är området avsett för tätortsbebyggelse.

Förslaget till ny detaljplan tillåter bostadsbebyggelse i form av lamellhus. Takets högsta punkt motsvarar en 15 meter hög byggnad (cirka fyra våningar), men ett mittenparti begränsas till endast 1 våning. Höjd och placering är anpassad till stadsbilden, lokal byggnadsvolym och till dagsljusinsläpp. De tjugo metrarna närmast E4:an reserveras för komplementbyggnader och ledningar.

Planförslaget hanteras med standardförfarandelänk till annan webbplats.

Under samrådstiden, 25:e september till 3:e november 2020, finns planförslagets handlingar på kommunens hemsida www.harnosand.se/detaljplanering, samt på Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A.

Observera att tiden för samråd har förlängts från 19:e oktober till 3:e november!

Här nedan kan du se en film om förslaget till ny detaljplan.

Planhandlingar

PlankartaPDF (pdf, 584.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.1 MB)
Betydande miljöpåverkan (behovsbedömning)PDF (pdf, 209.9 kB)
SändlistaPDF (pdf, 168.7 kB)
Markteknisk undersökning (geo)PDF (pdf, 1.6 MB)

Miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 37.8 MB)
GestaltningsmaterialPDF (pdf, 7 MB)
DagsljusbedömningPDF (pdf, 498.4 kB)
VolymstudiePDF (pdf, 9.7 MB)
RiskanalysPDF (pdf, 9.1 MB)
TrafikbullerPDF (pdf, 11.2 MB)

Lämna synpunkter på planförslaget

Har du synpunkter på planförslaget så skicka in dem så att de anländer senast den 3:e november 2020 till planarenden@harnosand.se eller till Härnösands kommun, 871 80 Härnösand eller genom vårt e-formulär nedan.

Efter samrådstidens utgång sammanfattas inkomna synpunkter och kommenteras av kommunen i en samrådsredogörelse. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Alla yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar och kan därför lämnas ut om någon begär det. Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om GDPR.

E-formulär

Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny detaljplan tas fram. Ofta får du tycka till två gånger under en planeringsprocess, vid samråd och vid granskning. Har du inte uttryckt din synpunkt vid dessa tillfällen kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

De synpunkter som kommer in, antingen med e-post, vanlig post eller här på vårt e-formulär, diarieför vi och använder i det fortsatta planarbetet. 


Vill du ha handlingarna skickade till dig, eller har du frågor?

Kontakta:

Sara Eby Palm
Detaljplanehandläggare
Telefon: 0611-34 85 76
E-post: planarenden@harnosand.se