Samråd- Detaljplan för upphävande av tomtindelningar

Exempelbild på en planändring där en tomtindelning togs bort

Syftet med detaljplaneförslaget är att upphäva alla tomtindelningar inom Härnösands kommun. Tomtindelningar är en tidigare använd administrativ bestämmelse som kan finnas inom detaljplanelagda områden. Att ta bort tomtindelningar innebär ingen ändring av vare sig fastighetsgränser, kvartersnamn eller fastighetsbeteckningar. Inte heller taxeringsuppgifter eller villkor för tomträtter påverkas. Upphävandet innebär ingen ändring av övriga detaljplanebestämmelser.

Huvuddraget är att underlätta för enskilda fastighetsägare samt att effektivisera handläggningen av plan- och bygglovsärenden. Arbetet med att upphäva tomtindelningar är ett verksamhetuppdrag från Samhällsnämnden och är ett steg i riktiningen mot en mer effektiv samhällsplanering.

Planförslaget omfattar delar av centrala Härnösand och en mindre del av Älandsbro. Se bilaga 2. Områden som inte är detaljplanelagda berörs inte av planens genomförande.

Planförslaget hanteras med ett förenklat förfarande som består av samråd, samrådsredogörelse, beslut om ändring och laga kraft. På Boverketlänk till annan webbplats kan du läsa mer om förfarandet.

Handlingarna finns publicerade på hemsidan samt på utställningsytan på Sambiblioteket (plan 1) Universitetsbacken 3, Härnösand, från 25 juni till 24 augusti 2020.

Synpunkter

Har du synpunkter på planförslaget så ska dessa vara skriftligen inlämnade senast den 24 augusti 2020.

Synpunkterna skickas via post till:
Härnösands kommun
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

eller via e-post på: planarenden@harnosand.se

Eller nedan i vårt e-formulär.

Lämna synpunkt på planförslaget

Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny detaljplan tas fram. Ofta får du tycka till två gånger under en planeringprocess, vid samråd och vid granskning. Har du inte uttryckt din synpunkt vid dessa tillfällen kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

De synpunkter som kommer in, antingen med e-post, vanlig post eller här på vårt e-formulär, diarieför vi och använder i det fortsatta planarbetet. 

Tack för att du vill lämna synpunkter!


Vill du ha handlingarna skickade till dig, eller har du frågor?

Kontakta:

Hanna Krämmer
Detaljplanehandläggare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se