Svanen 1

Planområdet markerat i blått på en satellitbild

Detaljplaneområde för Svanen 1

Illustration över planprocessen

Samrådstiden har passerat och möjligheten att lämna synpunkter är förbi. Nu pågår arbete med att gå igenom yttrandena och se över detaljplaneförslaget inför granskningen.

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för Svanen 1, som ligger i Gådeåstaden intill E4:an. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus, med hänsyn till platsens förutsättningar och framträdande läge i stadsbilden. I kommunens översiktsplan är området avsett för tätortsbebyggelse.

Förslaget till ny detaljplan tillåter bostadsbebyggelse i form av lamellhus. Takets högsta punkt motsvarar en 15 meter hög byggnad (cirka fyra våningar), men ett mittenparti begränsas till endast 1 våning. Höjd och placering är anpassad till stadsbilden, lokal byggnadsvolym och till dagsljusinsläpp. De tjugo metrarna närmast E4:an reserveras för komplementbyggnader och ledningar.

Planförslaget hanteras med standardförfarandelänk till annan webbplats.

Samrådstiden var mellan den 25:e september till 3:e november 2020 och är nu avslutad. Nu pågår arbetet med att gå igenom inkomna synpunkter och se över detaljplaneförslaget.

Här nedan kan du se en film om förslaget till ny detaljplan.

Planhandlingar

PlankartaPDF (pdf, 584.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.1 MB)
Betydande miljöpåverkan (behovsbedömning)PDF (pdf, 209.9 kB)
SändlistaPDF (pdf, 168.7 kB)
Markteknisk undersökning (geo)PDF (pdf, 1.6 MB)

Miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 37.8 MB)
GestaltningsmaterialPDF (pdf, 7 MB)
DagsljusbedömningPDF (pdf, 498.4 kB)
VolymstudiePDF (pdf, 9.7 MB)
RiskanalysPDF (pdf, 9.1 MB)
TrafikbullerPDF (pdf, 11.2 MB)

Har du lämnat synpunkt?

Efter samrådstidens utgång går kommunen igenom inkomna synpunkter och ser över om eventuella revideringar av detaljplaneförslaget är aktuellt. Efter samrådet sker en granskning av detaljplaneförslaget.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Alla yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar och kan därför lämnas ut om någon begär det. Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om GDPR.

Vill du ha handlingarna skickade till dig, eller har du frågor?

Kontakta:

Sara Eby Palm
Detaljplanehandläggare
Telefon: 0611-34 85 76
E-post: planarenden@harnosand.se