Vilande - Detaljplan för Äland 2:33

Ett planärende har blivit uppstartat för att ändra användningen från bostad till verksamhet i Älandsbro.

Syftet med detaljplanearbetet är att ändra detaljplanen från användningen bostäder till kontor. Planområdet är beläget i Älandsbro och angränsar bostadsbebyggelse och E4:an.

Arbetet är vilande och förväntas återupptas i augusti 2021.

I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2011 och aktualitetsförklarad i april 2016, redovisas området som tätortsbebyggelse. Planförslaget bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner.

Har du frågor om planarbetet?

Kontakta:

Sara Eby Palm
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 85 76
E-post: planarenden@harnosand.se