Yrkesskolan 4

Flygfoto över aktuellt planområde

Utgångsläge

Gällande detaljplan för planområdet anger Allmänt ändamål för Yrkesskolan 4, vilket innebär verksamheter i offentlig sektor. När planen gjordes var Yrkesskolan 4 avsedd för skolverksamhet. Delen av Ön 2:52 har användningen Park. På planområdet finns en kontorsbyggnad med bland annat kontorsverksamhet, förskola och gym. Byggnaden kunde uppföras med dispens från detaljplanen på 1980-talet, men reglerna har ändrats sedan dess. I och med etablering av gym på området 2020 behövdes en ny detaljplan, och därför har den här planprocessen startats upp.

Planförslaget

Förslaget till detaljplan tillåter användningarna Skola och Centrumverksamhet på fastigheten Yrkesskolan 4. Det senare är en bred användning där både kontor och träningslokal ingår. Nordvästra infarten planläggs som kvartersmark, medan resten av Ön 2:52 inom planområdet fortsätter ha användningen Park. Byggrätten regleras till samma dimensioner som den befintliga kontorsbyggnaden och skärmtaket vid cykelparkeringen.

Den växtbeklädda delen av friytan söder om byggnaden får egenskapsbestämmelser som är avsedda att skydda dess gröna kvaliteter: ingen bebyggelse tillåts på ytan, den får inte användas som parkering, och de två träddungarna som finns på grönytan ska bevaras till sin karaktär.

Samråd

Det första förslaget till ny detaljplan var ute på samråd i februari 2021. De förändringar som gjorts i det nya förslaget jämfört med det gamla är mycket små; den mest betydande är en justering av hur grundläggning ska utföras inom planområdet

Granskning

Under granskningstiden – 28 april till 19 maj 2021 – fanns handlingarna på kommunens hemsida, www.harnosand.se/detaljplanering samt vid kommunens servicecenter på Sambibliotekets entréplan.

Antagande

Granskningen är avslutad och nu pågår arbete att revidera planförslaget inför antagande.

Illustration över standardförfarandeprocessen

Planhandlingar

PlankartaPDF (pdf, 629.1 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 8.2 MB)
Beräkning av trafikbullerPDF (pdf, 192.5 kB)
Beslut om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 404.3 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 237.9 kB)

Geoteknisk utredning 1976PDF (pdf, 11.2 MB)
Geoteknisk utredning 1980PDF (pdf, 2.3 MB)
SändlistaPDF (pdf, 200.7 kB)
TrafikdataPDF (pdf, 2.8 MB)
KulturmiljöPDF (pdf, 157.2 kB)

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Sara Eby Palm
Detaljplanehandläggare
Telefon: 0611-34 85 76
E-post: planarenden@harnosand.se