Teknisk beskrivning slamavskiljare infiltration

Detta är en bilaga som du kan behöva bifoga i samband med att du anmäler eller ansöker om ny eller ändrad avloppsannordning. I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. I marken sker naturlig rening av vattnet genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer.

Bifoga
1. Profilskiss: (genomskärning utsläppsdel), alternativt utförs enligt Naturvårdsverkets faktablad 4 om
infiltrationsanläggningar
2. Situationsplan: Anläggningens placering redovisas på tomtkarta med byggnader, vägar,
vattenbrunnar etc.

Karta för att använda till situationsplan kan du hämta från vår e-tjänst bygg- och exploateringskartan.