Ansökan om bygglov - Förändring av fasadens utseende eller takmaterial

Här hittar du information om hur du söker bygglov för fasadändringar eller ändringar av tak.

1. Kartunderlag/situationsplan

Det går bra att använda kartan/situationsplanen som togs fram när huset byggdes. Finns inte någon sådan karta/situationsplan går det oftast bra med en utskrift från kommunens bygg och exploateringskarta. Skriv ut kartan över din fastighet i skala 1:500 och rita in och måttsätt muren eller planket och mått till fastighetsgränser.

2. Gör i ordning de handlingar som krävs för komplett ansökan

Kontrollplan

För förändring av fasadens utseende eller takmaterial behövs bara en enkel kontrollplan.

Här finns ett exempel på en kontrollplan för ändring av fasad eller tak som du kan använda. PDF (pdf, 3.4 MB)Komplettera med bygg och rivningsavfall.

Här finns en tom kontrollplan om du vet vilka kontrollpunkter ditt projekt kommer innehålla.PDF (pdf, 898.6 kB)

Tänk på att kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.

Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Har du inte en kontrollansvarig ska kontrollplanen lämnas in i samband med ansökan. Har du en kontrollansvarig ska kontrollplanen lämnas in i tid för tekniskt samråd som hålls efter att beslut om bygglov fattats. Har du en kontrollansvarig är det den som hjälper dig med att göra kontrollplanen.

Ritningar

Krav på ritningarna

Alla ritningar ska redovisas på vitt, ej rutat papper. De ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

3. Fyll i blankett för bygglov alternativt använd vår e-tjänst

Nu kan du börja fylla i din ansökan på din åtgärd. Fyll i samtliga uppgifter för snabbare handläggning. Kom ihåg att även ange färgsättning och materialval. Du hittar blanketten längst ner på sidan.

4. Skicka in ansökan och handlingar

Skicka ansökan, situationsplanen, kontrollplanen samt ritningarna till oss. Skicka gärna via e-post: byggarenden@harnosand.se 

Om du postar din ansökan är adressen:
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Du kan också lämna in din ansökan direkt till servicecenter

Besöksadress
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Vad händer efter att vi tagit mot din ansökan?

Vi handlägger ditt ärende och du får ett beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Observera att om ärendet inte är komplett och du har glömt att skicka in de handlingar som efterfrågas tar ditt ärende längre tid. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas med högst 10 veckor.

Under handläggningstiden görs en bedömning av din ansökan för att se om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen.

Bra och tydlig ansökan/ritningar innebär kortare handläggningstid!

Vad kostar min anmälan?

Fasadändring, med tekniskt samråd


Avgift

Enligt gällande detaljplan

18 300 kr

Liten avvikelse från detaljplan

20 740 kr

Fasadändring, utan tekniskt samråd


Avgift

Enligt gällande detaljplan

10 370 kr

Liten avvikelse från detaljplan

12 810 kr

Fasadändring enstaka inglasad balkong

7 320 kr

Planavgift kan tillkomma

Handlingar att lämna innan startbesked

Innan du får börja bygga måste du ha ett startbeskedlänk till annan webbplats. Det får du efter att ett tekniskt samrådlänk till annan webbplats har hållits. Inför detta möte ska du lämna in ytterligare handlingar, du får dessa från bygglovshandläggare. Exempel på handlingar nedan.

  • Energiberäkning. Krävs inte för fritidshus
  • Förslag till kontrollplanlänk till annan webbplats. En kontrollplan som är anpassad för just ditt projekt ska upprättas. I dessa ärenden kräver samhällsnämnden att du anlitar en kontrollansvariglänk till annan webbplats. Denna person hjälper dig att upprätta kontrollplanen. Kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur avfallet ska tas om hand.
  • Konstruktionsritningar och installationsritningar
  • Brandskyddsbeskrivninglänk till annan webbplats
  • Bevis om färdigställandeskyddlänk till annan webbplats.
  • Ytterligare handlingar kan krävas i det enskilda fallet.

Slutbesked

När du byggt klart måste du få ett slutbeskedlänk till annan webbplats. Kontakta din handläggare för att boka tid för slutsamrådlänk till annan webbplats.

För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar och begära slutbesked. Signerad och underskriven kontrollplanlänk till annan webbplats ska lämnas in. Övriga handlingar och dokumentation som krävs innan slutbesked framgår av startbesked, och kontrollplanen. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked och byggnaden får börja användas.

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se