Ansökan om bygglov - Nybyggnad

Här får du veta vilka handlingar du behöver lämna in när du söker bygglov för villa/småhus.

Så här ansöker du steg för steg

1. Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Ansök om Strandskyddsdispens här

2. Beställ kartunderlag

Nybyggnadskartan använder du som ett underlag för att göra en situationsplanlänk till annan webbplats (tomtkarta) där du bland annat ska rita in var din byggnad ska placeras. Du kan beställa en nybyggnadskarta via vår e-tjänst eller på blankett. En kostnad tas ut för nybyggnadskartan. Vid mindre åtgärder kan du använda en enklare karta.

Beställ nybyggnadskartalänk till annan webbplats

3. Använd vår e-tjänst eller vår blankett för bygglov

Nu kan du börja fylla i din ansökan på den här sidan för e-tjänsten. Fyll i alla uppgifter som är aktuella för ditt bygge. Du hittar länk till e-tjänst och blankett längst ner på sidan.

Samtliga lagfarna ägare ska skriva under ansökningsblanketten.

4. Kontakta och anlita en kontrollansvarig

När du ska bygga villa eller småhus behöver du anlita en kontrollansvarig (KA). En kontrollansvarig ska vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Kontrollansvariga hittar du hos Boverket

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/länk till annan webbplats

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den med din bygglovsansökan. Din KA hjälper dig bland annat att ta fram en lämplig kontrollplan.

Anmäl kontrollansvarig

5. Gör i ordning de handlingar som krävs för komplett ansökan

Anmälan om kontrollansvarig

Du måste anmäla vem du har anlitad som kontrollansvarig.

Anmäl kontrollansvarig

Förslag till kontrollplan

För nybyggnad av bostadshus behövs en anpassad kontrollplan, anlitad kontrollansvarig hjälper dig att ta fram en sådan.

Du behöver inte skicka in kontrollplanen när du ansöker om bygglovet, men den ska lämnas in i tid för tekniskt samråd som hålls efter att beslut om bygglov fattats.

Situationsplan

Situationsplanlänk till annan webbplats i skala 1:500. Nybyggnadskartan använder du som ett underlag för att göra en situationsplanlänk till annan webbplats (tomtkarta) där du bland annat ska rita in var din byggnad ska placeras. På situationsplanen anger du huvudmått på byggnaden, mått till fastighetsgräns från byggnaden, var infart och parkering ska vara samt planerad färdig sockelhöjd/golvhöjd.
Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökan av nybyggnad

Tryck på bilden för att förstora upp den

Fasadritningar

Fasadritningarlänk till annan webbplats i skala 1:100. Fasadritningarna ska redovisa samtliga fasader. Redovisa också befintlig markhöjd och eventuellt ny markhöjd invid byggnaden på dessa ritningar.
Exempelbild av en fasadritning för bygglovsansökan av Nybyggnad

Tryck på bilden för att förstora upp den

Planritning

Planritninglänk till annan webbplats i skala 1:100. På planritningen redovisar du planlösningen. I badrum och kök ska fast inredning redovisas. Placering av dörrar och fönster ska framgå liksom eventuella nivåskillnader. När det gäller åretruntboende ställs krav på tillgänglighetlänk till annan webbplats. Det innebär att huset måste utformas så att även någon som sitter i rullstol kan bo i huset. Exempelvis måste invändiga dörröppningar ha ett fritt passagemått på 80 cm, badrummet måste vara tillräckligt stort för att kunna svänga runt med en rullstol och nivåskillnader inom ett och samma plan ska undvikas. På fritidshus ställs inte dessa krav.
Exempelbild av en planritnng för bygglovsansökan av nybyggnad.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Sektionsritning

Sektionsritninglänk till annan webbplats i skala 1:100. Ange byggnadens grundläggningssätt, konstruktion samt rumshöjd.
Exempelbild av en sektionsritning för bygglovsansökan av nybyggnad.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Krav på ritningarna

Alla ritningar ska redovisas på vitt, ej rutat papper. De ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

6. Skicka in ansökan och handlingar

Skicka ansökan och dina ritningar till oss. Du kan använda e-tjänsten eller skicka via e-post: byggarenden@harnosand.se 

Om du postar din ansökan är adressen:
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Du kan också lämna in din ansökan direkt till servicecenter i Sambiblioteket.

Besöksadress
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Vad händer efter att vi tagit mot din ansökan?

Vi handlägger ditt ärende och du får ett beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Observera att om ärendet inte är komplett och du har glömt att skicka in de handlingar som efterfrågas tar ditt ärende längre tid. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas med högst 10 veckor.

Under handläggningstiden görs en bedömning av din ansökan för att se om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen.

Bra och tydlig ansökan/ritningar innebär kortare handläggningstid!

Stöd till dig som söker bygglov

På bygglovsguiden.se finns det en handbok där du kan slå upp information om varje steg i bygglovsprocessen.

Bygglovsguiden.selänk till annan webbplats

På boverket.se finns det mycket information om när bygglov krävs och vilka krav som ställs på dig som sökande

Boverket.selänk till annan webbplats

Som stöd finns det också en sida med de förklaringar av de vanligaste bygglovstermerna för att ge dig ett extra stöd när du gör din ansökan.

Förklaring av bygglovstermer

Hur mycket kostar ditt bygglov?

Avgift för nybyggnad av ett en- eller tvåbostadhus

Bostadshus (villa)

Avgift

Enligt gällande detaljplan

28 416 kr

Liten avvikelse från detaljplan

33 744 kr

Utanför planlagt område

36 112 kr

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder

Fritidshus

Avgift

Enligt gällande detaljplan

26 640 kr

Liten avvikelse från detaljplan

31 968 kr

Utanför planlagt område

34 336 kr

Planavgift kan tillkomma

Startbesked - innan du bygger

Du får inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbeskedlänk till annan webbplats. Startbeskedet får du efter tekniskt samråd med handläggaren. Information om vad som gäller i ditt ärende hittar du i bygglovsbeslutet.

Handlingar att lämna innan startbesked

Innan du får börja bygga måste du ha ett startbeskedlänk till annan webbplats. Det får du efter att ett tekniskt samrådlänk till annan webbplats har hållits. Inför detta möte ska du lämna in ytterligare handlingar:

  • Energiberäkning. Krävs inte för fritidshus
  • Förslag till kontrollplanlänk till annan webbplats. En kontrollplan som är anpassad för just ditt projekt ska upprättas. I dessa ärenden kräver samhällsnämnden att du anlitar en kontrollansvariglänk till annan webbplats. Denna person hjälper dig att upprätta kontrollplanen.
  • Konstruktionsritningar och installationsritningar
  • Brandskyddsbeskrivninglänk till annan webbplats
  • Bevis om färdigställandeskydd.länk till annan webbplats
  • Ytterligare handlingar kan krävas i det enskilda fallet.

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök görs en eller flera gånger under byggtiden. På det tekniska samrådet bestäms när samhällsförvaltningen kommer på ett arbetsplatsbesök. Vid arbetsplatsbesöket ska också kontrollansvarig vara med.

Slutbesked

När du byggt klart måste du få ett slutbeskedlänk till annan webbplats innan du börja använda ditt hus. Kontakta din handläggare för att boka tid för slutsamrådlänk till annan webbplats.

För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar och begära slutbesked. Signerad och underskriven kontrollplanlänk till annan webbplats ska lämnas in. Övriga handlingar och dokumentation som krävs innan slutbesked framgår av startbesked, och kontrollplanen. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked och byggnaden får börja användas.

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag-fredag klockan 10.00-12.00

Övrig tid: bygglovladan@harnosand.se

 

Boka tid med en bygglovshandläggare

Boka tid med handläggare genom att ringa Servicecenter på 0611-34 80 40 eller direkt med handläggare på 0611-34 81 71 under telefontid.

E-post: servicecenter@harnosand.se

 

Skicka in handlingar i ett pågående ärende

E-post: byggarenden@harnosand.se