Ansökan om bygglov - Uterum

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger.

Så här ansöker du steg för steg

1. Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Ansök om Strandskyddsdispens här

2. Beställ kartunderlag

Nybyggnadskartan använder du som ett underlag för att göra en situationsplanlänk till annan webbplats (tomtkarta) där du bland annat ska rita in var din byggnad ska placeras. Du kan beställa en nybyggnadskarta via vår e-tjänst eller på blankett. En kostnad tas ut för nybyggnadskartan. Vid mindre åtgärder kan du använda en enklare karta.

Beställ nybyggnadskartalänk till annan webbplats

3. Använd vår e-tjänst eller vår blankett för bygglov

Nu kan du börja fylla i din ansökan på den här sidan för e-tjänsten. Fyll i alla uppgifter som är aktuella för ditt bygge. Du hittar länk till e-tjänst och blankett längst ner på sidan.

Samtliga lagfarna ägare ska skriva under ansökningsblanketten.

4. Anlita en kontrollansvarig vid behov

När du ska bygga ett uterum behöver du normalt inte anlita en kontrollansvarig (KA). Om inte uterummet räknas som en tillbyggnad och är större än ca 30m² om du är osäker kontakta en av våra bygglovshandläggare.

Om du behöver kontrollansvarig ska denne vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Kontrollansvariga hittar du hos Boverket

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/länk till annan webbplats

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den med din bygglovsansökan. Din KA hjälper dig bland annat att ta fram en lämplig kontrollplan.

Anmäl kontrollansvarig

5. Gör i ordning de handlingar som krävs för komplett ansökan

Anmälan om kontrollansvarig

Du måste anmäla vem du har anlitad som kontrollansvarig. (Vid behov)

Anmäl kontrollansvarig

Förslag till kontrollplan

För att bygga ett inglasat uterum behövs bara en enklare kontrollplan.länk till annan webbplats

Här finns ett exempel på en kontrollplan för uterum som du kan använda.PDF (pdf, 2.6 MB)

Här finns en tom kontrollplan om du vet vilka kontrollpunkter ditt projekt kommer innehålla.PDF (pdf, 898.6 kB)

Har du inte en kontrollansvarig ska kontrollplanen lämnas in i samband med ansökan, har du en kontrollansvarig ska den lämnas in i tid för tekniskt samråd som hålls efter att beslut om bygglov fattats.

Ritningar

Situationsplan

Situationsplanlänk till annan webbplats i skala 1:500. Rita in och måttsätt uterummet på fastigheten/tomten och ange två mått till fastighetsgränser/tomtgränser.

Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökan av uterum.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Fasadritningar

Fasadritningarlänk till annan webbplats i skala 1:100, ska visa både befintlig byggnad och uterummet. Samtliga berörda fasader ska redovisas. Redovisa tydligt vad som är glasad del och vad som är panelvägg eller liknande.

Exempelbild av en fasadritning för bygglovsansökan av uterum

Tryck på bilden för att förstora upp den

Planritning

Planritninglänk till annan webbplats i skala 1:100. Ange bredd och längd på uterummet samt redovisa var öppningar/fönster placeras.

Exempelbild av en planritnng för bygglovsansökan av uterum.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Sektionsritning

Sektionsritninglänk till annan webbplats som visar uterummet i genomskärning och hur det sitter mot huset.

Exempelbild av en sektionsritning för bygglovsansökan av uterum.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Krav på ritningarna

Alla ritningar ska redovisas på vitt, ej rutat papper. De ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

6. Skicka in ansökan och handlingar

Skicka ansökan och dina ritningar till oss. Du kan använda e-tjänsten eller skicka via e-post: byggarenden@harnosand.se 

Om du postar din ansökan är adressen:
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Du kan också lämna in din ansökan direkt till servicecenter i Sambiblioteket.

Besöksadress
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Vad händer efter att vi tagit mot din ansökan?

Vi handlägger ditt ärende och du får ett beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Observera att om ärendet inte är komplett och du har glömt att skicka in de handlingar som efterfrågas tar ditt ärende längre tid. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas med högst 10 veckor.

Under handläggningstiden görs en bedömning av din ansökan för att se om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen.

Bra och tydlig ansökan/ritningar innebär kortare handläggningstid!

Stöd till dig som söker bygglov

På bygglovsguiden.se finns det en handbok där du kan slå upp information om varje steg i bygglovsprocessen.

Bygglovsguiden.selänk till annan webbplats

På boverket.se finns det mycket information om när bygglov krävs och vilka krav som ställs på dig som sökande

Boverket.selänk till annan webbplats

Som stöd finns det också en sida med de förklaringar av de vanligaste bygglovstermerna för att ge dig ett extra stöd när du gör din ansökan.

Förklaring av bygglovstermer

Handlingar att lämna innan startbesked

Innan du får börja bygga måste du ha ett startbeskedlänk till annan webbplats. Det får du efter att ett tekniskt samrådlänk till annan webbplats har hållits. Inför detta möte ska du lämna in ytterligare handlingar. Exempel på handlingar nedan.

  • Energiberäkning. Krävs inte för fritidshus
  • Förslag till kontrollplanlänk till annan webbplats. En kontrollplan som är anpassad för just ditt projekt ska upprättas. I dessa ärenden kräver samhällsnämnden att du anlitar en kontrollansvariglänk till annan webbplats. Denna person hjälper dig att upprätta kontrollplanen.
  • Konstruktionsritningar och installationsritningar
  • Brandskyddsbeskrivninglänk till annan webbplats
  • Bevis om färdigställandeskyddlänk till annan webbplats.
  • Ytterligare handlingar kan krävas i det enskilda fallet.

Slutbesked

När du byggt klart måste du få ett slutbeskedlänk till annan webbplats innan du börja använda ditt hus. Kontakta din handläggare för att boka tid för slutsamrådlänk till annan webbplats.

För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar och begära slutbesked. Signerad och underskriven kontrollplanlänk till annan webbplats ska lämnas in. Övriga handlingar och dokumentation som krävs innan slutbesked framgår av startbesked, och kontrollplanen. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked och byggnaden får börja användas.

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök görs en eller flera gånger under byggtiden. På det tekniska samrådet bestäms när samhällsförvaltningen kommer på ett arbetsplatsbesök. Vid arbetsplatsbesöket ska också kontrollansvarig vara med.

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag-fredag klockan 10.00-12.00

Övrig tid: bygglovladan@harnosand.se

 

Boka tid med en bygglovshandläggare

Boka tid med handläggare genom att ringa Servicecenter på 0611-34 80 40 eller direkt med handläggare på 0611-34 81 71 under telefontid.

E-post: servicecenter@harnosand.se

 

Skicka in handlingar i ett pågående ärende

E-post: byggarenden@harnosand.se