Ansökan om planbesked

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart. En sådan begäran kallas för planbesked och den ska vara skriftlig.

Ändamålet med åtgärden ska framgå och en karta ska bifogas som visar vilket område som berörs. Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om byggnaderna ska vara friliggande eller sammanbyggda.

Mer information om planbesked finns på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats

Det är en kostnad förknippad med planbesked.
För handläggning av din anmälan eller ansökan tas en avgift ut enligt bygglovstaxa.
Observera att avgift för nedlagd tid tas ut även om du drar tillbaka din ansökan.
Utdrag från kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17 om taxan för plan- och bygglovPDF (pdf, 29.5 kB)