Ansökan om planbesked

Illustration på en person bakifrån hållandes i en detaljplanekarta

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart. En sådan begäran kallas för planbesked och den ska vara skriftlig.

Hur?
Beskriv tydligt ändamålet med åtgärden och bifoga en karta som visar vilket område som berörs. Gäller åtgärden ett byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om byggnaderna ska vara friliggande eller sammanbyggda.

Mer information om planbesked finns på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats

Det är en kostnad förknippad med planbesked.
För handläggning av din ansökan tas en avgift ut enligt plan- och bygglovstaxan. Timtaxan för plan- och bygglovshandläggare för år 2020 är 1220 kronor. Observera att avgift för nedlagd tid kan tas ut även om du tar tillbaka din ansökan eller får avslag.

Kostnad
Kommunen tar ut en avgift för planbesked och för arbetet med detaljplanen enligt gällande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 2018.PDF (pdf, 99.5 kB) Avgiften för planbesked baseras på milliprisbasbeloppet (mPBB) och ändras därav varje år. Kostnaden beror på detaljplanens omfattning. Kostnad för själva detaljplanen tas fram efter ett positivt planbesked har givits. Timtaxan för plan- och bygglovshandläggare justeras varje år och är för år 2020 1220 kronor. 

Kostnad för planbesked 2021
Storlek på åtgärdKostnad
Liten9 520 kr
Mellan14 280 kr
Stor19 040 kr

Gällande timtaxaPDF (pdf, 29.5 kB)