Budget och årsredovisning

Brunnegården

Här får du en överblick över Härnösands kommuns ekonomi och budget. Budgeten är utgångspunkten att vi ska vara en livaktig, hållbar och solidarisk kommun. Vi ska göra verklighet av våra mål och vi ska leverera rätt tjänster till medborgarna.

Kommunens budget

Vi följer upp våra mål och ekonomin flera gånger per år i våra delårsrapporter. I årsredovisningen kan du läsa om vad som hänt under hela året.

Här kan du ta del av Härnösands kommuns budget. Du kan även titta på tidigare års budgetar.
Årsplan 2020PDF (pdf, 1.2 MB)
Årsplan 2019 - Mål och budgetPDF (pdf, 1.3 MB)

Tidigare Budgetar

Här kan du ta del av tidigare budgetar från Härnösands kommun.

Budgetar och rapporter

Vi följer upp våra mål och ekonomin flera gånger per år i våra delårsrapporter. I årsredovisningen kan du läsa om vad som hänt under hela året.

Här kan du också ta del av Härnösands kommuns budget. Du kan även titta på tidigare års budgetar.

Gällande budget

Årsplan 2020.pdfPDF (pdf, 1.2 MB)

Årsredovisningar

En årsredovisning är en redovisning av en organisations ekonomi och resultat. Här kan du ta del av kommunens senaste årsredovisning samt tidigare årsredovisningar

Kommunens årsredovisning

Kommunalskatt i Härnösand

Du betalar skatt både till stat, kommun och landsting. Till Svenska kyrkan betalas en begravningsavgift och om du är församlingsmedlem betalas också en kyrkoavgift. Den kommunala skattesatsen för 2016 är 23.34 kr, en skattesats som är oförändrad sedan 2014.

I tabellen nedan hittar du storleken på din skatt

År

2013

2014

2015

2016

Kommun

23,04

23,34

23,34

23,34

Landsting

10,99

10,69

10,69

11,26

Summa

34,03

34,03

34,03

34,60

Så här använder vi skattepengarna

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2016 på följande sätt:

  • 35 kr Vård och omsorg
  • 25 kr Skola, barn och ungdom
  • 13 kr Förskola och barnomsorg
  • 8 kr Infrastruktur, skydd m.m.
  • 7 kr Fritid och kultur
  • 6 kr Individ- och familjeomsorg
  • 2 kr Politisk verksamhet
  • 2 kr Affärsverksamhet
  • 1 kr Särskilt riktade insatser
  • 1 kr Vuxenutbildning och övrig utbildning

Frågor och svar om ekonomin

Efter nyheten om kommunens problem med likviditeten och socialnämndens förslag till besparingar har det dykt upp många frågor, undringar och en del felaktiga påståenden. Här är några svar. Har du fler frågor kan du skicka dem till kommunikationsavdelningen@harnosand.se

Vad är likviditet?

Likviditet är vår betalningsförmåga, alltså hur mycket pengar vi har i kassan just nu för att betala våra utgifter på kort sikt. Likviditeten kan gå upp och ner eftersom intäkter och utgifter kan variera över tid och komma klumpvis. För att parera tillfälliga svängningar har vi en checkräkningskredit på 100 miljoner kronor. Kortvarig likviditetsbrist är alltså normalt inget problem. Det vi ser nu är att vår likviditet sedan ett antal år sakta men säkert har minskat och nu befinner sig på en för låg nivå. Kommundirektören har nu fått i uppgift av kommunstyrelsen att hitta förslag för att stärka likviditeten på kort sikt samt ta fram riktlinjer och rutiner för att få en stabil likviditet på lång sikt.

Kommer medarbetarna att få sina löner utbetalade?

Ja, kommunen kommer alltid att säkerställa att medarbetarnas löner betalas ut.

Kommer kommunen att gå i konkurs?

Nej. Kommunen kommer inte att gå i konkurs.

Har vi en ekonomisk kris?

Nej, det är ett ansträngt läge, men ingen kris. Vi är måna om att berätta vad som händer och vad vi gör och precis som många andra kommuner arbetar vi hårt med att minska kostnaderna efter att stora statliga bidrag försvunnit. Detta både för att klara årets resultat och nästa års budget. Vi är en av två kommuner i länet som har möjlighet att klara resultatet i år och inte den enda som tagit lån just nu. Enligt prognosen kommer vi göra ett positivt resultat 2018 på +18 miljoner kronor.

I övergångsregeringens budget finns inga extra pengar till kommunerna. Gör det läget ännu svårare?

Nej, Härnösands kommun har redan räknat med minskade statliga bidrag i budgeten för 2019. Om en ny regering skjuter till nya statliga medel till kommunerna kan vi i stället stärka en redan stabil budget.

Hur kan likviditeten vara under noll om kommunen går plus?

Resultat och likviditet behöver inte följas åt. I resultatet ingår saker som påverkar resultatet positivt, men inte omedelbart ger mer pengar i kassan.

Under året har pengaströmmen ut varit större än pengaströmmen in. Det beror dels på att socialnämnden inte klarar sin budget, dels på att vi finansierat stora infrastruktursatsningar, exempelvis järnvägsviadukten, med egna pengar. I planen för 2018 var prognosen att vi sannolikt skulle behöva låna och nu blev det precis så.

Varför måste socialnämnden spara så mycket?

Socialnämndens verksamheter är de som påverkas mest av de minskade statsbidragen, men alla verksamheter påverkas och är med och bidrar till besparingarna. Inom socialnämnden har flera besparingar redan gjorts, men ytterligare neddragningar behövs för att klara budgetramen för 2019. Detta trots att socialnämnden fått den största ökningen av skattemedel.

Har kommunen tagit av pensionärernas pengar?

Nej. Kommunen avsätter pengar till framtida pensioner i Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse. De pensioner som ska betalas ut tas direkt från kommunens budget. Enligt pensionsstiftelsens stadgar har Härnösands kommun rätt till så kallad gottgörelse, att plocka ut pengar från stiftelsens överskott för att täcka dessa utgifter. Om stiftelsen inte går med överskott finns ingen möjlighet till gottgörelse. Härnösands kommun har använt rätten till gottgörelse i år, men inga pensionärer har alltså förlorat några pengar på det.

Hur mycket lån har Härnösands kommun?

Kommunen har gjort stora investeringar den senaste tioårsperioden. Totalt har det investerats ungefär 1 miljard kronor i fritidsanläggningar, skolor, vägar och annan infrastruktur. Av det har 190 miljoner kronor lånats medan resten är finansierat med egna pengar.

Vad händer nu?

Alla verksamheter fortsätter att arbeta för att ytterligare minska kostnaderna för att klara den ram som varje nämnd fått av kommunfullmäktige. Förutom det pågår en rad olika aktiviteter för att ytterligare förbättra resultatet och samtidigt stärka likviditeten.