Ekonomi och styrning

Här samlar vi information om kommunens ekonomi och styrning. Kommunens styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som har till syfte att styra kommunens verksamheter i önskad riktning. Det beskriver också hur vi följer upp och utvärderar våra verksamheter samt arbetar med internkontroll.

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för detta arbete och fastställer varje år en verksamhetsplan med budget och politiskt övergripande mål för verksamheterna.

Kommunallagen reglerar kommunernas ekonomiska förvaltning genom krav på god ekonomisk hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning innefattar såväl ett finansiellt perspektiv som ett verksamhetsperspektiv och kommunernas förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Styrdokument ekonomi

Attestreglemente (pdf, 238.7 kB)

Tillämpningsanvisningar för attestreglemente

Policy Finans Härnösands kommun 2014PDF (pdf, 204.8 kB) (pdf, 218.8 kB

Reglemente för ekonomistyrningPDF (pdf, 334.1 kB) (pdf, 428.4 kB)

Riktlinjer för upphandlingar och inköp

Internkontroll reglementePDF (pdf, 314.6 kB) (pdf, 371.6 kB)

Kommunalskatt i Härnösand

Dina skattepengar

Du betalar skatt både till stat, kommun och landsting. Till Svenska kyrkan betalas en begravningsavgift och om du är församlingsmedlem betalas också en kyrkoavgift. Den kommunala skattesatsen för 2016 är 23.34 kr, en skattesats som är oförändrad sedan 2014.

I tabellen nedan hittar du storleken på din skatt

År

2013

2014

2015

2016

Kommun

23,04

23,34

23,34

23,34

Landsting

10,99

10,69

10,69

11,26

Summa

34,03

34,03

34,03

34,60

Så här använder vi skattepengarna

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2016 på följande sätt:

  • 35 kr Vård och omsorg
  • 25 kr Skola, barn och ungdom
  • 13 kr Förskola och barnomsorg
  • 8 kr Infrastruktur, skydd m.m.
  • 7 kr Fritid och kultur
  • 6 kr Individ- och familjeomsorg
  • 2 kr Politisk verksamhet
  • 2 kr Affärsverksamhet
  • 1 kr Särskilt riktade insatser
  • 1 kr Vuxenutbildning och övrig utbildning