Publicerad

Guldkorn och tuffa prioriteringar i kommunens delårsrapport

Stadshuset i Härnösand. Blå bygnad i betong med kommunens logotyp på fasaden.

På kommunstyrelsens möte idag redovisades Härnösands kommuns delårsrapport. Rapporten visar flera positiva siffror, men också fortsatta utmaningar.

– Det är en stark delårsrapport vi lägger fram, trots en nollprognos. Förutsättningarna har radikalt förändrats sedan vi lade budget i slutet av 2018, genom fullmäktiges beslut att förändra pensionsredovisningsmodell som i ett bräde gav oss 50 miljoner kronor i försämrat resultat. Detta visar att alla verksamheter och samtliga medarbetare tagit ett stort ansvar för ekonomin med bibehållen nivå på kvaliteten, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Delårsrapporter berättar bland annat att:

 • Kommunen ser ut att nå ett ekonomiskt nollresultat för 2019. Detta trots att vi har förändrat hur vi redovisar pensionsskulden. Det förändrade redovisningssättet påverkar resultatet negativt.
 • 3 av 5 nämnder följer budget. Det är samhällsnämnden och socialnämnden som inte når budget. Socialnämnden som hade ett väldigt besvärligt ekonomiskt läge 2018 har ändå lyckats väldigt bra.
 • Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat.
 • Handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd (nybesök) har minskat från 41 dagar 2016 till 24 dagar första delen av 2019.
 • Kommunen har en stabil och förhållandevis låg nivå när det gäller sjukskrivningar i jämförelse med andra kommuner.
 • Härnösands befolkning har växt med 89 personer det första halvåret 2019.
 • Den nya konstgräsplanen på Bondsjöhöjdens IP är klar och används flitigt.
 • Betydligt fler elever har sökt till Yrkeshögskoleutbildningarna i Härnösand hösten 2019. Till vissa utbildningar är det till och med kö. Många elever på utbildningarna ger ett litet överskott jämfört med vårterminen då Yrkeshögskolans utbildningar gick med relativt stora underskott.
 • Det startades fler företag i Härnösand under första halvan av 2019 jämfört med 2018 (59 jämfört med 49).
 • Från januari till juni har antalet konkurser minskat med 57 procent.
 • Antalet gästnätter i Härnösand och Höga Kusten ökar.

När det gäller utmaningar berättar rapporten bland annat om att:

 • Det budgeterade målet var att Härnösands kommun skulle leverera ett plusresultat med 23 miljoner kronor. Prognosen idag är att kommunen klarar ett ekonomiskt nollresultat. För att nå det krävs fortsatt stor återhållsamhet.
 • Kommunens rörelsekapital är fortfarande negativt.
 • Kommunens likviditet är bättre, men når fortfarande inte det önskade värdet 100 %
 • Härnösand har en fortsatt hög arbetslöshet jämfört med rikssnittet, 11,4 procent.
 • Kommunen har stora pensionsavgångar att vänta inom bland annat skolan vilket ger en utmaning när det gäller kompetensförsörjning och rekrytering av behöriga lärare.
 • Kön till särskilt boende har ökat.
 • Ansträngningar behöver göras för att förbättra politikernas och tjänstepersonernas attityder till företagande.

– Delårsrapporten visar på den komplexitet som finns i en kommun, säger kommundirektör Lars Liljedahl. Jag tror det är viktigt att vi både kan tillåta oss att glädja oss över framgångar och lyckade satsningar samtidigt som vi har fokus på de angelägna utvecklingsdelar som delårsrapporten också beskriver. Det är bara att konstatera att Tomas Tranströmer hade helt rätt när han i Romanska bågar skrev ”Du blir aldrig färdig och det är som det ska”.