Nämnder

De kommunala nämndernas uppgift är att genomföra den politik som fullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktige beslutar om hur nämndsorganisationen ska se ut, och om ramarna för den verksamhet som varje nämnd ska bedriva.

Förutom ansvar för den egna verksamheten har nämnderna också ansvar för sin egen ekonomi.

Politikerna som sitter i nämnderna är valda av kommunfullmäktige. Var och en av kommunens fyra största nämnder, samhällsnämnden, socialnämnden, skolnämnden, och arbetslivsnämnden, har en tillhörande förvaltning. Förvaltningarna består av anställda som praktiskt arbetar enligt de beslut som politikerna fattat.

Arbetslivsnämnden

Nämndens ansvarsområde är arbetsmarknad / sysselsättning, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända.

Nämnden fattar beslut och förvaltningens tjänstemän verkställer. Lite förenklat kan man säga att nämnden har hand om vad och förvaltningen om hur.

DelegationsordningPDF
(pdf, 156.9 kB)
Ledamöter i arbetslivsnämndenlänk till annan webbplats

Kallelse

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Kallelse arbetslivsnämnd 2019-01-17.pdf 32.3 kB  2019-01-30
PDF Kallelse arbetslivsnämnd 2019-02-14.pdf 24.7 kB  2019-02-14

Protokoll

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Protokoll arbetslivsnämnden 2019-01-17.pdf 271.8 kB  2019-01-30
PDF Protokoll arbetslivsnämnden 2019-02-14.pdf 314.9 kB  2019-02-21

Arbetslivsnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetslivsnämnden 2019
Arbetslivsnämnden 2018
Arbetslivsnämnden 2017

Sammanträdesdagar

Arbetslivsnämnden sammanträder följande torsdagar under 2019

Månad

Datum

Tid

Januari

17

-

Februari

14

08.00

Mars

28

08.00

April

25

08.00

Maj

23

08.00

Juni

12

08.00

Juli

-

-

Augusti

-

-

September

12

08.00

Oktober

24

08.00

November

21

08.00

December

12

08.00

 

Samhällsnämnden

Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, fysisk planering, bygglov, mark- och fastighetsfrågor, mätningsuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller.

Samhällsnämnden ansvarar för kommunens kollektivtrafik samt handläggning av skolskjutsar, färdtjänst och riksfärdtjänst.

I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids-, och ungdomsverksamhet, däribland drift av fritids- och friluftsanläggningar samt ungdomsgården Kåken.

Nämndens arbete styrs av reglemente fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna mål.

DelegationsordningPDF (pdf, 644.9 kB)
Ledamöter i samhällsnämndenlänk till annan webbplats

Kallelse

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Kallelse med handlingar Samhällsnämnden-2019-01-31.pdf 10.7 MB  2019-01-28
PDF Kallelse med handlingar samhällsnämnden-2018-12-13.pdf 5.4 MB  2018-12-05

Sammanträdesdagar

Samhällsnämnden sammanträder följande dagar under 2019

Månad

Datum

Tid

Januari

31

08.15

Februari

28

08.15

Mars

28

08.15

April

-

-

Maj

2

08.15

Juni

19

08.15

Juli

-

-

September

5

08.15

Oktober

3

08.15

Oktober

31

08.15

November

21

08.15

December

12

08.15

Lokalen är Olof Högbergsalen, Härnösands bibliotek

Protokoll

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Protokoll samhällsnämnden 2019-01-17.pdf 260.2 kB  2019-01-21
PDF Protokoll samhällsnämnden 2019-01-31.pdf 506.3 kB  2019-02-01

Samhällsnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samhällsnämnden 2019
Samhällsnämnden 2018
Samhällsnämnden 2017

Skolnämnden

Skolnämnden ansvarar för förskolan, pedagogisk omsorg, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan, entreprenörs- och teknikskolan (KomTek) och musik- och kulturskolan.

Verksamheten styrs av skollag, läroplaner och kommunens mål som anges i skolplanen. Delaktighet, engagemang och entreprenöriellt förhållningssätt är de värderingar som ska genomsyra verksamheten.

I skolnämndens ansvar ligger också att göra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

DelegationsordningPDF (pdf, 1.4 MB)
Ledamöter i skolnämndenlänk till annan webbplats

Kallelse

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Kallelse med handlingar Skolnämnden 2018-12-13.pdf 13.5 MB  2018-12-12
PDF Kallelse med handlingar till skolnämnden 2019-01-24.pdf 16.5 MB  2019-01-22
PDF Kallelse med handlingar till skolnämnden 2019-02-21.pdf 5.6 MB  2019-02-15

Protokoll

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Protokoll skolnämnden 2019-01-24 omedelbar justering.pdf 263.7 kB  2019-01-24
PDF Protokoll skolnämnd 2019-01-24.pdf 554 kB  2019-01-30

Skolnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Skolnämnden 2019
Skolnämnden 2018
Skolnämnden 2017

Sammanträdesdagar

Skolnämnden sammanträder följande dagar under 2019

Månad

Datum

Tid

Januari

24

-

Februari

21

08.15

Mars

21

08.15

April

25

08.15

Maj

23

08.15

Juni

-

08.15

Juli

-

-

Augusti

29

08.15

September

26

08.15

Oktober

24

08.15

November

21

08.15

December

12

08.15

Ärendeberedning

Skolnämnden har ärendeberedning följande dagar under 2018

Månad

Datum

Tid

Januari

15

-

Februari

8

08.15

Mars

8

08.15

April

12

08.15

Maj

9

08.15

Juni

-

08.15

Juli

-

-

Augusti

16

08.15

September

13

08.15

Oktober

11

08.15

November

8

08.15

December

29

08.15

Lokalen är skolkontoret

Socialnämnden

Socialnämndens uppgift är att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring. De ska även verka för en god vård och omsorg för äldre och funktionshindrade samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten beträffande stöd och service till funktionshindrade, den kommunala hälso- och sjukvården, bistånd, insatser mot missbruk och omsorger om barn och ungdom.

Nämnden beslutar även i ärenden om serveringstillstånd samt ansvarar för kommunens familjerådgivning.

Socialnämnden är ansvarig nämnd för kontroll över efterlevnad av lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

Delegationsordning och verkställighetsföreskrifterPDF (pdf, 393.4 kB)
Ledamöter i socialnämndenlänk till annan webbplats

Kallelse

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Kallelse med handlingar allmänna delen 2018-12-13.pdf 18.5 MB  2018-12-12
PDF Kallelse med handlingar allmänna delen 2019-01-24.pdf 28.5 MB  2019-01-18
PDF Kallelse med handlingar allmänna delen 2019-02-28.pdf 29.6 MB  2019-02-22

Protokoll

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Protokoll Socialnämnden 2019-01-24.pdf 547.3 kB  2019-01-28

Socialnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Socialnämnden 2017
Socialnämnden 2018
Socialnämnden 2019

Sammanträdesdagar

Socialnämnden sammanträder följande dagar under 2019

Månad

Datum

Tid

Januari

24

08.15

Februari

28

08.15

Mars

28

08.15

April

25

08.15

Maj

23

08.15

Juni

19

08.15

Juli

-

-

Augusti

29

08.15

September

26

08.15

Oktober

24

08.15

November

21

08.15

December

12

08.15

Lokalen är Sessionssalen, Nämndhuset

Valnämnden

Valnämndens uppgift är att administrera allmänna val till riksdag, landsting och kommun.

Valnämnden ska också handha folkomröstningar båda nationella och lokala samt valen till Europaparlamentet.

I arbetsuppgifterna ingår att inför respektive val ordna vallokaler, valförrättare, valmaterial med mera.
Tillsynsmyndighet över valnämndens arbete är länsstyrelsen.

Allmänna val hålls vart 4:e år. Val till EU-parlamentet sker vart 5:e år. Folkomröstningar kan beslutas av såväl riksdagen som kommunfullmäktige.

Under diskussion är införande av skilda valdagar för riksdagen å ena sidan och landstings- och kommunfullmäktige å andra sidan. Ett sådan förfarande skulle innebära att valnämnden har att minst vartannat år administrera ett val.

Ledamöter i valnämndenlänk till annan webbplats