Hur budgetarbetet går till

Vi arbetar med budgeten under hela året. Både tjänstemän och politiker deltar i arbetet. Det är kommunfullmäktige som beslutar hur budgeten ska se ut.

Budgetarbetet under året

Månad

Händelse

Januari

Riktlinjer från kommunstyrelsen som lämnar preliminär budget för nämnderna

Januari - April 

Överläggningar mellan nämnderna, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och ekonomichefen

April

Nämnderna lämnar in sina budgetförslag


Budgetkonferens med budgetberedningen. Beredningen består av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter från de politiska partier i fullmäktige som inte är med i arbetsutskottet. Nämndsordförande och förvaltningschef presenterar tillsammans sina budgetförslag för varje nämnd


Kommunstyrelsen presenterar sitt budgetförslag

Juni

Debatt och beslut om budgeten i kommunfullmäktige

November

Nämnderna informerar kommunfullmäktige om detaljerna i sina budgetar. Nämnderna informerar även om verksamhetsplaner, mål, aktiviteter och indikatorer