Donationsstiftelser

Personer som är folkbokförda i Härnösands kommun kan söka bidrag ur ett antal donationsstiftelser som förvaltas av kommunen. Stiftelserna är utifrån sina ändamål indelade i sociala stiftelser, skol- och utbildningsstiftelser samt allmänna stiftelser.

Ekonomiavdelningen sköter räkenskaperna för samtliga donationsstiftelser medan ansökningar och beslut om bidrag hanteras av den nämnd/styrelse som stiftelsen hör till.

Under respektive sidlänk finns ytterligare information om bland annat ansökningstider, kriterier för sökanden, formen för ansökan och kontaktinformation.