Sociala stiftelser

Härnösands sociala samfond

Ändamål
Främjande av barn- och ungdomsvård, bistånd till äldre, handikappade och långvarigt sjuka eller andra behövande, exempelvis genom bidrag till hjälpmedel och utbildning, samt särskilda arrangemang och verksamhet i annan än statlig och kommunal regi för barn, ungdomar och pensionärer.

Sökanden
Grupper samt enskilda bosatta inom Härnösand kommun.

Ansökningsblanketter finns att hämta i blankettarkivet på hemsidan eller kan erhållas via kontaktpersonen.

Utdelning sker vid två tillfällen per år, oftast vid socialnämndens sammanträden i maj och november.

Hilma Svedboms fond

Ändamål
Kostnader för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta, kostnader för ortopediska hjälpmedel, kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska (ej tandproteser och vanliga glasögon) samt kostnader för konvalescensvård och rekreationsresor.

Avkastningen av fonden ska inte användas för ändamål som bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

Sökanden
Enskilda personer bosatta inom Härnösand kommun som på grund av sjukdom fått sin ekonomiska ställning försämrad eller som på grund av sjukdom eller funktionshinder får extrakostnader.

Ansökningsblankett finns att hämta i blankettarkivet på hemsidan eller kan erhållas via kontaktpersonen.

Utdelning sker vid två tillfällen per år, oftast vid socialnämndens sammanträden i maj och november.

Senast 31 mars eller 30 september vill vi ha din ansökan gällande ovanstående fonder. Sänd ansökan till nedanstående adress:

Socialförvaltningen
Härnösands kommun
871 80 Härnösand

För mer information, kontakta

Nämndsekreterare Socialförvaltningen
Telefon: 0611 - 34 80 00

Ansökningsblanketter

Ansökningsblankett för enskilda avseende Sociala samfonden
Ansökningsblankett för grupper/föreningar avseende Sociala samfonden
Ansökningsblankett avseende Hilma Svedboms fond