Ekonomi och styrning

Här samlar vi information om kommunens ekonomi och styrning. Kommunens styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som har till syfte att styra kommunens verksamheter i önskad riktning. Det beskriver också hur vi följer upp och utvärderar våra verksamheter samt arbetar med internkontroll.

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för detta arbete och fastställer varje år en verksamhetsplan med budget och politiskt övergripande mål för verksamheterna.

Kommunallagen reglerar kommunernas ekonomiska förvaltning genom krav på god ekonomisk hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning innefattar såväl ett finansiellt perspektiv som ett verksamhetsperspektiv och kommunernas förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.