Utvärdering av anbud

När kommunen har fått ditt anbud sker följande:

  • Anbudet öppnas elektroniskt i upphandlingssystemet
  • Kommunen kontrollerar så att alla begärda uppgifter och dokument finns med samt att ställda skallkrav är uppfyllda
  • Anbuden utvärderas i enlighet med de utvärderingskriterier som angivits i anbudsinbjudan (inga andra skäl än de som angivits får ligga till grund för utvärderingen).
  • Beslut om vem som vunnit upphandlingen fattas. 
  • Tilldelningsbeslutet och eventuellt utvärderingsprotokoll skickas till samtliga leverantörer som lämnat anbud i upphandlingen.
  • Avtal tecknas med vinnande leverantör/er

Sekretess

Under hela upphandlingsprocessen fram till dess att tilldelningsbeslut är fattat eller upphandlingen på annat sätt är avslutad, råder absolut sekretess gällande allt som rör upphandlingen.

Uppgift om hur många och vem som begärt förfrågningsunderlaget/lämnat anbud får till exempel inte lämnas ut. När upphandlingen är avslutad upphör sekretessen och samtliga handlingar som rör upphandlingen blir, enligt huvudregeln, offentliga. Sekretessen kan dock fortsätta att gälla i vissa fall till exempel till förmån för det allmänna eller enskild, se Offentlighets- och sekretesslagenlänk till annan webbplats 6 och 8 kap.

Om någon begär att få ut handlingar rörande en upphandling, ska kommunen skyndsamt ta ställning till begäran och göra en sekretessprövning. Om prövningen leder till att handlingarna inte lämnas ut, ska ett motiverat skriftligt beslut med överklagandehänvisning lämnas. Den som inte är nöjd med beslutet kan överklaga detta till Kammarrätten.