Frågor och svar om upphandling

1. Varför upphandla?

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska alla varor och tjänster som är offentligt finansierade upphandlas. Syftet med detta är dels att använda konkurrensen på marknaden för ett effektivt nyttjande av de offentliga medlen samt att garantera den fria rörligheten på EU:s inre marknad.

2. Vilka kan lämna anbud?

Alla företag och organisationer som uppfyller i förfrågningsunderlaget ställda krav kan lämna anbud. Det är också möjligt för två eller flera aktörer att gå samman i ett så kallat konsortium och lämna gemensamt anbud.

3. Vilka är kriterierna för att man ska vinna en upphandling?

Kriterierna varierar från upphandling till upphandling. Det är därför viktigt att du som anbudsgivare läser förfrågningsunderlaget noggrant, svarar på alla ställda krav samt bifogar eventuellt efterfrågade intyg och dokument.

4. Hur lång tid tar en upphandling?

En genomsnittlig annonserad upphandling tar ca 6 månader att genomföra.

5. Kan/bör/får företagare kommunicera med kommunen under upphandlingsprocessen?

Ja! Vi kan, vi bör och vi får kommunicera med varandra under hela upphandlingsprocessen. Dock ska kommunikationen vara förenlig med vad som är tillåtet enligt LOU. Nedan bild visar i vilka former kommunikationen kan ske inför- under- och efter upphandlingsprocessen:

Dialog under upphandlingsprocessen

  

6. Vem sköter upphandlingarna?

Upphandlings- och controllerenheten, Ekonomiavdelningen, ansvarar för alla kommunens annonserade upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. Upphandlings- och controllerenheten ansvarar i vissa fall för direktupphandlingar alternativt erbjuder stöd till kommunens verksamheter i direktupphandlingar.

7. Vilket är kommunens ansvar efter upphandlingen?

Kommunen ansvarar för att följa upp alla ingångna avtal med avseende på de krav som ställts i upphandlingen.

8. Vem kan jag vända mig till om jag har frågor om upphandling?

Har du frågor om upphandling är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens medarbetare som arbetar med upphandling. 

9. Var kan man se aktuella och kommande upphandlingar?

Kommunen annonserar sina upphandlingar via upphandlingssystemet e-Avrop. För att se aktuella upphandlingar se fältet till vänster, Aktuella upphandlingar.

10. Varför gynnar kommunen inte i högre grad lokala aktörer?

Enligt LOU är det inte tillåtet att behandla leverantörer olika beroende på geografisk hemvist. Kommunen arbetar dock ständigt för att underlätta för lokala företagare att vara med i upphandlingar, till exempel. genom informationsutbyte och förenklad anbudsgivning.

11. Får jag komma ut till kommunens verksamheter och marknadsföra mina varor/tjänster?

De leverantörer som kommunen har avtal med får i mån av tid hos aktuell verksamhet, och i samråd med upphandlings- och controllerenheten, komma ut och marknadsföra sig. Övriga leverantörer hänvisas till Upphandlings- och controllerenheten.

12. Ibland använder kommunen ramavtal hos SKL Kommentus inköpscentral och Kammarkollegiet. Hur kommer det sig?

När vi bedömer att ramavtalen hos SKL Kommentus inköpscentral eller Kammarkollegiet täcker våra behov och i övrigt stämmer överens med våra krav så väljer vi ibland att avropa från dessa aktörer. Detta görs främst för att använda kommunens resurser på bästa sätt.