Regler för upphandling

När offentliga myndigheter gör upphandlingar finns lagar och regler som den upphandlande myndigheter ska förhålla sig till.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LOU reglerar hur upphandlingar inom offentlig sektor ska genomföras. Lagen syftar till att dra nytta av befintlig konkurrens på marknaden för att säkra ett effektivt användande av de offentliga medlen. 

LOU bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa:

 • Likabehandlingsprincipen
  Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör ges fördel. 
 • Proportionalitetsprincipen
  Proportionalitetsprincipen innebär att de krav och villkor som anbudsgivaren ska uppfylla i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
 • Icke-diskrimineringsprincipen
  Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland). Den upphandlande myndigheten/enheten får inte ställa krav som endast svenska företag känner till eller kan klara och det gäller även i de fall då den upphandlande myndigheten/enheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen.
 • Principen om öppenhet (transparens)
  Principen om öppenhet innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs.
 • Principen om ömsesidigt erkännande
  Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.

Riktlinjer för upphandling och inköp

Inom Härnösands kommun finns, utöver LOU, antagna riktlinjer för hur upphandling och inköp ska genomföras. Riktlinjerna utgör det ramverk som kommunens förvaltningar och nämnder ska förhålla sig till i kommunens arbete med upphandling och inköp.
Riktlinjer för upphandling och inköpPDF (pdf, 259.6 kB)

Fördjupning

Upphandlingsmyndigheten är en myndighet som ger stöd genom att förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. På Upphandlingsmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats kan du som leverantör få stöd som anbudsgivare i offentliga upphandlingar.länk till annan webbplats