Hållbara Härnösand

Två glada flickor

Kommunfullmäktige antog en Klimat- och energiplan för perioden 2017-2020 den 30 januari 2017. Planen ersätter tidigare energiplan som nu utvidgats till att omfatta en mer heltäckande plan som förutom lagkrav omfattar hur kommunen ska arbeta för att begränsa kommunens klimatpåverkan.

Läs populärversionen av "Vår plan för framtiden"länk till annan webbplats

Nyheter i den antagna planen:

 • Miljö- och klimatpolicy för Härnösand – med klimatmål på längre sikt och etappmål till år 2030 med fokus på hur vi transporterar oss.
  • Planen kommer användas som verktyg för kommunens strategiska och långsiktiga klimat- och energiarbete och ska ge bättre förutsättningar att hantera frågorna på lokal nivå.
   • Fokus i planen är en handlingsplan med åtgärder indelade i fem prioriterade insatsområden.
    • Inriktningar för åtgärder pekar ut kommunens vilja för framtida aktiviteter och handlingsplanen kommer uppdateras löpande varje år.
     • Åtgärder för arbetet med att anpassa kommunen till ett förändrat klimat ingår inte i planen direkt, men indirekt ger planen effekter som begränsar klimatförändringar på längre sikt.
      • Avgränsningar i planen finns även mot åtgärder som hanteras i andra styrande dokument, som exempelvis avfallsplanen, som tas upp inom områden och hänvisas där dessa berörs