Folkhälsa

En god folkhälsa är en förutsättning för ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling. Därför har folkhälsofrågorna nära samband med sociala, ekologiska och ekonomiska frågor i en kommun.

Hälsa kan ses som en ekonomisk tillväxtfaktor - med en befolkning som mår bra kan fler arbeta, vara kreativa och delta i samhällsutvecklingen. Därför ska folkhälsoarbetet i hög grad rikta sig till hela befolkningen med generella insatser för att på så sätt minska behovet av individuella insatser.

Samarbete
För att folkhälsoarbetet ska bli framgångsrikt bör folkhälsotänkandet och samverkan genomsyra våra kommunala nämnder och förvaltningar. Samverkan bör ske med andra myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med Härnösands befolkning på olika sätt.

Folkhälsomål
Statens Folkhälsoinstitut har på uppdrag av regeringen tagit fram elva nationella folkhälsomål. Utifrån dessa folkhälsomål ska kommunen bedriva sitt folkhälsoarbete.

De elva målområdena

 • Delaktighet och inflytande i samhället.
 • Ekonomisk och social trygghet.
 • Trygga och goda uppväxtvillkor.
 • Ökad hälsa i arbetslivet.
 • Sunda och säkra miljöer och produkter.
 • En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
 • Gott skydd mot smittspridning.
 • Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa.
 • Ökad fysisk aktivitet.
 • Goda matvanor och säkra livsmedel.
 • Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

Ansvar och organisation för folkhälsoarbetet
Kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen har det övergripande ansvaret för kommunens folkhälsoarbete. Frågor gällande folkhälsa, alkohol och drogförebyggande arbete samt brottsförebyggande arbete ska organiseras under rådet för trygghet och hälsa.

Folkhälsoplan 2015-2020PDF (pdf, 642 kB)
Härnösands folkhälsoplan antogs av kommunfullmäktige i september 2014.
Planen ersätter det folkhälsopolitiska programmet och alkohol- och drogpolitiska programmet. Planen ska ligga till grund för folkhälsoinsatser inom kommunens förvaltningar och i samverkan med andra organisationer.

Handlingsplan för HBTQ-frågor 2015-2018PDF (pdf, 301.2 kB)
Härnösand ska vara en HBTQ-vänlig kommun. Handlingsplanen för HBTQ-frågor ska säkerställa att HBTQ-perspektivet finns integrerat i organisationens arbete. Alla ska känna sig medräknade, välkomna och lika mycket värda, oavsett hur man lever och vem man är.