Alkohol och drogförebyggande

Alkohol- och drogförebyggande arbete ska utgå från ett brett perspektiv på hälsa. Avgörande för utformningen av förebyggande åtgärder är att man har kunskap om vilka de viktigaste risk- och skyddsfaktorerna är för alkohol- och narkotikaproblem samt hur dessa ska kunna motverkas och främjas.

På uppdrag av regeringen har en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) 2016-20120 tagits fram. Strategin bygger vidare på den tidigare strategin för åren 2011–2015. Regeringen tydliggör i strategin att jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra ANDT-arbetet samt att barn ska skyddas från skadliga effekter orsakade av ANDT.

I Folkhälsoplanen 2014-2020PDF (pdf, 642 kB) kan du ta del kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete.