Brottsförebyggande arbete

Nationella brottsförebyggande rådet, (BRÅ), verkar för att brottsligheten minskar och att tryggheten i samhället ökar. Detta görs bland annat genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

I Härnösand finns inte längre något lokalt brottsförebyggande råd. Istället lyder tidigare Härnösands lokala BRÅ tillsammans med drogförebyggande arbete under Rådet för trygghet och hälsa.

Gemensam överenskommelse


För att nå framgång i arbetet med att minska brottsligheten och att öka tryggheten i Härnösands kommun krävs att samhällets alla aktörer samarbetar för att nå gemensamma normer och värderingar.

Syftet med den gemensamma överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommun och polis och därigenom förbättra tryggheten för medborgare och verksamma i Härnösands kommun.

Överenskommelse mellan Härnösands närpolisområde och Härnösands kommun kring det brottsförebyggande arbetetPDF (pdf, 940.3 kB)