Klimatpåverkan

Träd i storm och kraftig nederbörd.

Klimatet är ett mycket komplicerat system och påverkas av en rad olika faktorer, både av naturen själv och av människans aktiviteter. Det är svårt att analysera och förutse, men forskare blir allt skickligare på att förstå och förutse klimatförändringarna.

Läs mer: Fakta om klimatförändring på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats

Världen är överens om att det är vi människor som påverkar klimatet och redan idag ser vi effekterna av våra utsläpp av växthusgaser. Vi är den generation som först ser konsekvenserna men också den sista som kan göra någonting för att begränsa vår klimatpåverkan innan det är för sent. Världens länder enades om att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader med sikte på att stanna vid 1,5 grader.

Läs mer: Klimatavtalet i Paris och infografik som i korta drag beskriver vad klimatavtalet innebär.länk till annan webbplats

Klimatförändringarna för Härnösands kommuns del handlar framför allt om att det blir varmare och blötare. Vintern påverkas mest med färre dagar med snö och kortare perioder med tjäle.

Konsekvenserna av ett förändrat klimat beror bland annat på hur väl kommunen lyckas förbereda sig. Med god planering och en strategi för hur man ska hantera risker och ta vara på möjligheter kan kommunen förstärka det positiva och dämpa det negativa.

Läs mer: Klimatförändringar i Härnösands kommun PDF (pdf, 4.5 MB)

I Sverige har en hemsida tagits fram, klimatanpassningsportalen, för att samla kunskap om hur klimatet förändras, vilka effekter förändringar kan få för samhället och hur arbetet med förberedelser på nationell, regional och lokal nivå kan göras för att anpassa sig till ett förändrat klimat. Hemsidan drivs och förvaltas av SMHI, på regeringens uppdrag.

Läs mer: Sveriges klimatanpassningsportallänk till annan webbplats