Prioriterade insatsområden

En man håller i en surfbräda och går ut i havet mot en inkommande våg.

Härnösands stora utmaning är transporter, som står för mer än hälften av våra utsläpp av växthusgaser (2014). Det kommer att krävas ett fortsatt mod och öppenhet till både förändring och nya initiativ.

Ett brett och gränsöverskridande engagemang är också nödvändigt samt en tydlig handlingskraft av oss alla som bor, lever och verkar i kommunen. Gemensam kraft, kunskap och kommunikation är nyckeln till framgång i arbetet! Fokus i arbetet för en hållbar framtid ligger inom flera områden.

I klimat- och energiplanen har vi pekat ut fem prioriterade insatsområden. Läs mer om dem via menyn.

Fysisk planering

En tjej som står på stationen och väntar på ett tåg.

För att utveckla vår kommun på ett hållbart sätt med låga utsläpp av växthusgaser måste vi planera samhället på ett energi- och transporteffektivt sätt. Vi ska se till att vi har goda kommunikationer med vår omvärld. Energieffektivisering och klimateffekter är något vi måste ta hänsyn till i all fysisk planering.

En aktivitet är att planera för sammanhängande cykelvägar i centrala Härnösand och säkra gång- och cykelvägar runt våra skolor. Då skapar vi förutsättningar för mindre biltrafik. Härnösands kommun ska planera cykel-, gång- och kollektivtrafik före transporter med bil. De bilar vi kör ska använda förnybara drivmedel.

För bättre kommunikationer med vår omvärld arbetar kommunen tillsammans med flera aktörer för att det ska byggas en dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand. Utbyggnaden kan halvera restiderna och fyrdubbla kapaciteten på järnvägen. Det är bra för både passagerare, näringsliv och industri – en hållbar tillväxt helt enkelt.

Förnybar energiförörjning

En tjej som står på stationen och väntar på ett tåg.

Vi klarar oss på lokalproducerad energi i kommunens och de kommunala bolagens lokaler som kommer från sol, vind och trädbränslen. Nu behöver vi jobba vidare för att hela Härnösand ska klara sig på förnybara energikällor.

Det första vindkraftverket inom kommunkoncernen producerade sin el med hjälp av vindarna på Vårdkasen redan år 1996. Under senare tid har området fått två nya och modernare vindkraftverk. De producerar nästan sex gånger så mycket el som det första vindkraftverket.

Idag finns det planer på upp till 100 nya vindkraftverk inom kommunens gränser. Det motsvarar en årlig elproduktion om cirka 1 000 miljoner kWh. Med dagens teknik motsvarar det nästan fyra gånger den el som överförs på Härnösands elnät varje år (2015).

Energieffektivisering och ett hållbart byggande

En tjej som står på stationen och väntar på ett tåg.

Det finns många saker som påverkar hur mycket energi vi gör av med. Standarden i våra byggnader är en sak. Hur vi bygger om och bygger nytt, en annan. Det kan handla om material- och teknikval och om vi väljer att använda material som finns nära till hands. Hur smart vi använder energi är också betydelsefullt.

Vi ska jobba för att hyresgäster ska använda energin på ett effektivt sätt och för att de som äger fastigheter ska göra saker som minskar energianvändningen. Det kan vara allt från att byta energisystem, tilläggsisolera eller byta ut belysning.

När det byggs nytt ska vi vara miljömedvetna och arbeta för att fler bygger med förnybara och mer energieffektiva material.

Härnösandsborna ska enkelt kunna se hur mycket energi de förbrukar. Därför ska Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) göra det möjligt för dig som kund i framtiden att följa hur mycket energi ditt hus, din lägenhet eller ditt företag förbrukar varje timme.

Hållbara transporter

En tjej som står på stationen och väntar på ett tåg.

Det absolut viktigaste området för att minska utsläppen i Härnösand är transporter. Transporter står för mer än hälften av våra utsläpp av växthusgaser (2014).

Vi ska se till att Härnösandsborna har goda förutsättningar och attraktiva alternativ när det handlar om transporter. Du ska kunna ta dig till och från jobbet eller uträtta vardagsärenden utan att behöva ta bilen. För att klara det behöver vi bygga fler och bättre gång- och cykelvägar som hänger ihop. Kollektivtrafiken behöver utvecklas och bli mer tillgänglig och attraktiv. Den ska vara ett självklart val före bilen.

Bilen kommer fortfarande att ha en roll i kommunen men bilarna ska köras med förnybara drivmedel.

Härnösands kommun ska visa vägen när det gäller hållbara transporter. Fordon som kommunkoncernen har ska senast år 2021 vara fossiloberoende. Det innebär en 80-procentig minskning av växthusgaser jämfört med år 2010.

Hela Härnösand är med!

En tjej som står på stationen och väntar på ett tåg.

Det ska vara lätt för dig som Härnösandsbo att vara klimatsmart. Genom att öka vår kunskap ökar vi vår gemensamma kraft att tillsammans nå visionen om en hållbar framtid. För att skapa en bra miljö i vår kommun och minska vår klimatpåverkan behöver alla hjälpas åt.

All tillväxt i Härnösand ska genomsyras av hållbarhet och gemensam kraft. Det är nyckeln till fortsatt framgång. Härnösands kommun som organisation ska ta täten i det arbetet.

Kommunen gör stora inköp av produkter och tjänster. Våra inköp och upphandlingar ska ta hänsyn till miljöpåverkan och energieffektivitet. Härnösands kommun ska fortsätta vara en Fairtrade City. Det innebär att vi bidrar till en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i fattiga länder har möjlighet att skapa sig en egen hållbar utveckling.

Kunskapen och medvetenheten om energi- och klimatfrågor ska vara ett viktigt och självklart ämne i våra skolor. Vi ska vara duktiga på att ha digitala möten. Möts vi digitalt kan antalet resor och därmed miljöpåverkan minska.

Vi ska fortsätta öka andelen närproducerad, miljömärkt, ekologisk och vegetarisk mat i kommunens verksamheter. På vår hemsida och våra sociala plattformar ska du hitta kunskap och inspiration till en hållbar livsstil.