Rådhuset

Rådhuset

Sommarbild på Rådhuset fotograferat 2010

Rådhuset var från början ett gymnasium.

Efter "ryssbranden" 1721 uppfördes i all hast nya träbyggnader i staden.

Begränsade ekonomiska tillgångar medförde enkla byggnader med kort livslängd.

Detta gällde även skolhusen och 1764 framhöll därför biskop Kiörning för domkapitlet att ett skolhus i sten borde uppföras: "till både större varaktighet och säkerhet för vådliga tillfällen av eldsvådor, varav de hittills så ofta blivit förstörda".

1777 hölls en syn på husen och man fann att en nybyggnad var nödvändig. Byggmästaren Per Hagmansson i Sundsvall fick uppdraget att göra en ritning och 1781 kunde den förevisas för prästerskapet.

Ritningen gick vidare till överintendentkontoret för granskning innan den slutligen skulle underställas Kungliga Majestätets omprövning.

Rådhuset enligt 1785 års ritning

Illustration: Rummen i Rådhusets nedre våning

Rådhuset i Härnösand enligt 1785 års ritning

Nedre våningen i Rådhuset
Gymnasium Majus=Gymnasiet.
Gymnasium Minus=Gymnasiet.
Qvinta =Trivialskolan. Skriv- och räkneklass.
Prima=Trivialskolan. 1:a klass.
Secunda=Trivialskolan. 2:a klass.
Tertia=Trivialskolan. 3:e klass.
Quarta=Trivialskolan. 4:e klass.
I vindsvåningen fanns två rum inredda för consistorievaktmästaren.