Rådhuset genom åren

När domkapitlet i Härnösand 1785 fick tillbaka sin, av kungen godkända, ritning såg den emellertid helt annorlunda ut. Gustav III hade låtit sin arkitekt Olof Tempelman rita om byggnaden i nyantik stil och med en pelarhall tillagd.

Den nya större byggnaden medförde dock ekonomiska problem eftersom domkapitlet endast hade knappt halva den beräknade kostnaden. Man fann också att grunden var sämre än man trott eftersom den bestod av lös sand med blålera under. Först på 6 alnars djup var jordlagret fastare.

Fullmäktigesalen

Fullmäktigesalen som den ser ut idag.

Efter en framställning hos kungen fick domkapitlet rätt att använda ett års behållna inkomster från de i stiftet lediga pastoraten. Hagmansson fick uppdraget att lägga grund och sträcksten vilket påbörjades 1785.

Kriget med Ryssland 1788-1790 skapade ett längre uppehåll i byggnadsarbetet men under tiden förberedde man sig för färdigställandet.

Domkapitlet blev delägare i Solums tegelbruk och redan 1787 började tegel från bruket framföras till bygget. 1787 erhöll man ett kostnadsförslag för färdigställandet av byggnaden från Hagmansson som man dock tyckte var oskäligt dyrt. I stället gick uppdraget till byggmästarna Daniel Lundquist och Johan Kristoffer Loell i Gävle.

1790 slöts fred med Ryssland och byggnadsarbetet kunde återupptas. Den 20 juni 1791 invigdes den nya byggnaden under pompa och ståt och salut sköts från det nybyggda kastellet på Storhögen (föd sjöbefälsskolans nuvarande plats).

Rådhusets rotunda
Institutioner i rådhusets lokaler:
1791 - 1882Gymnasium
1791 - 1882Domkapitlet
fr.om. 1882Rådhus
1882 - 1910Telegrafstation
1882 - 1899Posten
1882 - 1934Polisen
? - 1940Renhållningsverkets kontor

Arrest i källaren

Under rådhusets gymnasietid fanns en proba (arrest) i källaren, där störande gymnasister inlåstes. I dag finns där ett trevligt cafe och det enda minnet av proban är det gallerförsedda fönstret mot kommunhuset.

Två av Rådhusets inventarier

En sfinx

En av två sfinxer i Rådhuset. Snidade av Per Westman från Hemsön.

En klocka

En klocka med Härnösands vapen.

I festivitetssalen fanns förr en vacker kateder ritad av Olof Tempelman. Sidorna av denna flankerades av de två sfinxerna. I taket och på väggarna har man funnit vackra målningar under färglagren.

Texten under taknocken

Längs takfrisen på Rådhuset, mot Storgatan, finns en latinsk text hämtad från Horatius:

"HOC OPUS, HOC STUDIUM PARVI PROPEREMUS ET AMPLI, SI PATRIAE VOLUMUS, SI NOBIS VIVERE CARE"

Text under taknocken

"Låtom oss, små och stora, befordra detta arbete och detta strävande, om vi vilja leva älskade av fäderneslandet och tillfredsställda med oss själva."

Texten, som ursprungligen var i kopparbokstäver, återställdes inför 200-års jubileet av Härnösands läroverks kamratförening som lät måla den på den ursprungliga platsen.