Vem gjorde vad?

Överståthållaren


Stadens och borgerskapets högsta administrativa ledning. Ansvarade för brandskydd och skulle se till att det fanns brandvakter. Kontrollerade även "främmande folk" i staden.

Magistraten


Bestod av Borgmästare och rådmän (5 st. fr. 1696) och var stadens styrande. Magistraten hade förvaltande och styrande funktioner och var indelade i 4 st. kollegier:
  • Justitie
  • Politi - en slags spaningspolis
  • Handels
  • Byggnings och ämbets

Från 1862 blev Stadsfullmäktige den egentliga beslutande enheten och 1930 avskaffades magistraten rent formellt som stadens styrelse.

Borgmästare


Övervakade stadens handel, var representant vid riksdagarna. Borgmästaren skulle vara juridiskt eller akademiskt utbildad, eller ha tjänstgjort inom statsförvaltningen. Efter ett yttrande av landshövdingen utnämndes de av kungen.

Rådmän (5 st. från 1696)


valdes på allmän rådstuga. Från 1693 var rådmansvalen underställda landshövdingens prövning.

Stadens äldste - Från 1716


Så kallades borgerskapets representanter. Borgerskapet representerades på ett sammanträde kallat: allmänna rådstugan.

Fogden


Vid rådets sida fanns kungens fogde att bevaka kungens intressen.

Stadsskrivaren - Från 1640


Även kallad stadssyndicus eller stadsnotarie. Förde och renskrev protokoll och dylikt. Var i det gamla Härnösand det viktigaste ämbetet näst borgmästarens. Var före 1680 även kassör.

Stadskassören - Från 1680


Mellan 1690 - 1763 var tjänsten förenad med stadsskrivarens.

Aktuarien


Finns från 1769 som avlönad stadstjänsteman. Skötte statistik etc.

Stadsfiskalen


Skulle kontrollera olaga konkurrenter till stadens handel - inom och utom staden. kallades även utridare. 1709 och 1803 fanns en särskilt anställd utredare vars befattning var skild från stadsfiskalens. Var senare även allmän åklagare.

Stadstjänaren / Stadsvaktmästaren


Var magistratens vaktmästare samt stadens enda ordinarie polisman. Användes även till olika andra sysslor som skorstensfejare, vakt m.m.

Kämnärer


Var i regel 2 st. Skötte inkassering av skatter och avgifter hos borgerskapet, främst genom personliga besök. Utförde också polisiära uppgifter som att se till att ordningsstadgar och dylikt efterlevdes.
Från 1738 fanns också 2 st. exekutionsbetjänter som assisterade.

Byfogde / Stadsbetjänt


Var en slags polischef. Inkallade folk till gångled, var brandvakt och biträdde när stadsprofossen skulle verkställa bestraffningar.

Stadsprofossen


Skarprättare. Straffade dömda med risslitning

Stadslappen - Från 1824


Stadslappen åtnjöt bostad samt stadens försvar mot att 2 gånger i veckan hålla snyggt i staden. Han skulle se till att ingen kringdrivande boskap fanns, nedskjuta kringdrivande hundar etc. Hans bostad var en koja i Härnösandsskogen.