Dialogen med medarbetarna styr

Med anledning av de inlägg som de senaste dagarna gjorts om
arbetsmiljön på arbetslivsförvaltningen i Härnösands kommun kommer här ett klarläggande:

Det uppdrag som kommundirektören fick av kommunstyrelsen den
22 juni var att tillsammans med skyddsombuden på arbetslivsförvaltningen
gemensamt göra en plan för det fortsatta arbetsmiljöarbetet och sedan
återrapportera till kommunstyrelsen.

I uppdraget finns inget bestämt om hur det här arbetet ska göras, exempelvis om det ska vara en intern- eller en extern utredning. Det ska skyddsombuden och de medarbetare de företräder få vara med och bestämma. Det påstående som ligger till grund för den kritik som framförs – att kommunstyrelsen bestämt att utredning ska hållas internt –  är alltså utan grund.

Dialogen med skyddsombuden är central. Skyddsombuden äger frågan tillsammans med arbetsgivaren. Våra skyddsombud kan känna sig trygga med att de kan ha en öppen diskussion. Där den hör hemma. Det är medarbetarna som avgör ”vad som duger och behövs”. Arbetsmiljölagstiftningen är tydlig med att det systematiska arbetsmiljöarbetet måste utgå ifrån medarbetare och skyddsombud.

Den 5 september har kommundirektören ett möte med skyddsombuden. Medarbetarna uppmanades redan i förra veckan via kommunens
intranät att dela med sig av sina synpunkter till skyddsombuden inför detta
möte. Det som kommer fram på mötet blir avgörande. Kräver skyddskommittén en
extern utredning då är det det vi ska göra. Tycker medarbetarna att andra
alternativ är bättre för att skapa god arbetsmiljö ska vi välja dem.

Det vi gör – det ska vi göra för medarbetarnas bästa.

Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S)