Härnösand vill stärka demokratin och ge invånarna mer inflytande

Kommunstyrelsen väljer att gå vidare med ett program för demokrati och inflytande. Målet med programmet är att valdeltagandet ska öka i Härnösands kommun, andelen ungdomar som känner att de kan påverka kommunen ska öka och antalet personer som känner förtroende för politiker ska öka.

Programmet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut i slutet av oktober.

I programmet finns ett antal förslag för att invånare ska kunna ta del av och påverka de stora frågorna i kommunen. Ett gemensamt arbete ska göras för bättre invånardialoger och nya sätt för att nå ut till invånare som vanligtvis inte engagerar sig ska provas.

Ett exempel är så kallade folkmotioner eller e-petitioner, som föreslås ersätta dagens medborgarförslag. En folkmotion lämnas in via hemsidan. Förslaget är synligt för alla och kan diskuteras och utvecklas på webben. Alla som vill stödja förslaget gör det genom att skriva under digitalt. När förslaget fått ett visst antal påskrifter ska det tas upp som förslag i ansvarig nämnd.

I förslaget ingår att kommunen ska inrätta en tjänst som demokratilots. Denna person ska jobba med demokrati och invånardialog och stödja förvaltningarna i arbetet med ökat inflytande. Ett särskilt fokus ska läggas på ungas möjligheter till inflytande.

– Det ska vara lätt för alla som bor i Härnösand att förstå hur de kan påverka olika beslut, säger Karin Frejarö (MP), kommunstyrens vice ordförande. Det är viktigt för Härnösands utveckling att vi jobbar ihop och tar tillvara på människors idéer.

I programmet för demokrati står det att alla i Härnösand ska ha möjlighet till inflytande och att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. I Härnösand ska vi vara öppna för nya människor och nya initiativ. Demokratifrågor ska gå som en röd tråd genom kommunens verksamhet.

Det slutgiltiga beslutet kring programmet tas av kommunfullmäktige.

De områden som prioriteras i arbetet med inflytande- och demokratifrågor är invånardialog, tillgänglighet, ungas inflytande, nyanländas och utlandsföddas inflytande, verktyg för inflytande, politiskt organ för demokrati- och inflytandefrågor och fullmäktiges roll, ansvar och utbildning.