Insatser för ett tryggare Härnösand

Vy över torget och folkvimmlet i Härnösand

Med anledning av händelser i Härnösand under sommaren och hösten arbetas det just nu extra hårt på flera olika håll för att skapa en tryggare stad.

Viljan och beslutsamheten att arbeta för trygghet är stor. Kommunen, polisen och olika myndigheter arbetar intensivt och brett för att snabbt öka tryggheten.

Måndag den 11 september träffades rådet för trygghet och hälsa. Efter mötet sa rådets ordförande Ingrid Nilsson (V) så här:

– Jag ser en stor vilja att vända den situation vi har idag. Viljan att samarbeta och hjälpas åt är imponerade. Polis, myndigheter och olika delar av kommunen, alla jobbar intensivt med detta och de gör det tillsammans. Alla är måna om att göra rätt insatser och optimera våra gemensamma resurser.

De insatser som görs är både kortsiktiga och långsiktiga och berör både mjuka frågor och mer konkret fysiska.

Här är några exempel på de insatser som görs:

 • Tätare samarbete mellan polis, kommun och myndigheter.
 • Polisen har ökat sin närvaro i Härnösand.
 • Polisen och socialtjänsten samarbetar tätare och intensivare än tidigare.
 • Kommunen har utökat bevakningen med väktare i centrum.
 • Kommunens fältassistenter har ökat närvaron i centrum.
 • Ökad vuxennärvaro i skolor och andra miljöer där många ungdomar vistas.
 • Kommunen tittar på möjligheten att förstärka kameraövervakningen i centrum.
 • Åtgärder i utemiljön, till exempel starkare och fler lampor på torget. Flera fastighetsägare har tänt fasadbelysning och dialog pågår med fler. Samhällsförvaltningen tittar också på belysningen i våra parkmiljöer.
 • Snabbare och tätare kontakt mellan kommunens socialtjänst och polisen om ungdomar på glid.
 • Inom kommunen jobbar socialtjänst, skola, samhällsförvaltning och arbetslivsförvaltning tätt tillsammans för att gemensamt hitta och genomföra aktiviteter för ökad trygghet. Det kan handla om allt ifrån ungdomars upplevelser av kränkningar i vardagen, fältassistenternas närvaro i centrum och på skolorna, eleverna på svenska för invandrares samhällsintroduktion och aktiviteter på ungdomsgården och i simhallen. Det vill säga flera delar i kommunens verksamhet.
 • Förebyggande insatser på skolor kopplade till värdegrundsarbete. Här handlar det mycket om att hålla i det arbete som redan görs, tillexempel hur killar och tjejer pratar med varandra. Vilket språk som är okej?
 • Ökad säkerhet på skolor så att bara de som går på skolan vistas i lokalerna. Det vill säga inga obehöriga ska vara där.

Förutom dessa aktiviteter pågår en rad kunskapshöjande och utbildande insatser. Kommunen jobbar också tillsammans med polisen för att säkra fakta kring händelser som varit och planerade aktiviteter. Detta för att undvika ryktesspridning.