Tydliga riktlinjer för praktikplatser inom kommunen

Det behövs en central samverkansgrupp som ansvarar för kommunens praktikplatser. Det menar kommunstyrelsen och föreslår att kommundirektören får i uppdrag att tillsätta en sådan i samverkan med övriga förvaltningschefer.

Arbetslivsnämnden har gjort en kartläggning inom kommunen och de kommunala bolagen och har lokaliserat 186 möjliga praktikplatser eller anställningar.

Kartläggningen nämner också fyra grupper som har särskilda behov av riktade arbets- och rehabiliteringsinsatser. Det är personer med rehabiliteringsbehov, exempelvis arbetsträning efter sjukskrivning, personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden, studerande som behöver praktik och personer som behöver praktikplats genom arbetsförmedlingen.

Samverkansgruppen får i uppdrag att dra upp riktlinjerna för hur praktikplatser kan erbjudas och även ta fram modeller för hur rekryteringarna kan anpassas efter olika grupper och individer.